Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Şehircilik ve Çevre Planlama CVM 446 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Course Lecturers Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Şehir ve şehircilik tanımları ve tarihçesinin kavranması, kentsel üstyapı-altyapı ilişkilerinin ve kentleşmenin yarattığı çevre sorunları ile çözüm yollarının öğrenilmesi, çevre planlama ile çevre sorunlarının kavranmasıdır.

Course Content

Giriş, tanımlar (şehircilik, şehir, şehirleşme, plan-planlama), şehirler ile ilgili nüfus, yoğunluk, alt yapı ve donatımlar gibi kriterler, kentleşme ve nüfus hareketleri, ülkemizde ve dünyada kentleşmenin özellikleri, çevre planlaması ve çevrenin korunmasında planlamanın önemi.kentleşme-sanayileşme ve çevre sorunları, şehir ve çevre planlamasında yaklaşımlar ve planlamanın genel esasları, plan çeşitleri ve hiyerarşisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kentleşme ve çevre korumada planlamanın yerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
2 Yaşanabilir bir kentin özelliklerini ve unsurlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
3 Şehirleşme ile çevre etkileşimini kavrar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Şehir ve yerleşme kavramlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Planlamanın önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, tanımlar ve kavramlar.
2 Genel olarak yerleşmeler ve kentleşme tarihi
3 Kentleşme ve kentlileşme.
4 Geçmişte ve günümüzde kentleşme kaynaklı çevre sorunları.
5 Ülkemizde kentleşme ve kentleşme sorunları.
6 Plan ve planlama kavramları.
7 Planlamayı etkileyen unsurlar.
8 Ara sınav
9 Kent Planlaması ve çağdaş planlama yaklaşımı ve planlamanın unsurları
10 Çevre düzeni planları
11 Kent planları ve bunların kent kimliğine etkileri. Geleceğin kentleri
12 Planların uygulanması ve çevre sorunlarının çözümüne etkisi.
13 Öğrenci performans ödev sunumları
14 Öğrenci performans ödevı sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Dr. Ergun Gürpınar, "Kent ve Çevre Sorunlarına bir Bakış", Der yayınları, İstanbul, 1996.
[2] Keleş, R. "Kentleşme Politikası", İmge Kitabevi, Ankara, 2000.
[3] Keleş, R., "İnsan Çevre Toplum", İmge kitapevi, Ankara, 1997.
[4]Makale ve projeler

Week Documents Description size
0 KENT çeşitleri 16.39 MB
0 KENT çeşitleri 14.32 MB
0 Yeşil Kentler (Ekolojik Kentler) (1) 4.56 MB
0 Geleceğin kentleri.. 1.72 MB
0 Yeşil Kentler (Ekolojik Kentler) 1.9 MB
0 Kentsel dönüşüm 3.45 MB
0 PLANLAMA., 8.95 MB
0 Çevre Düzeni Planı 0.64 MB
0 ÖRNEK Aydın çevre düzeni planı 0.65 MB
0 Kentsel dönüşüm 1.93 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 1 2
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Sözlü Sınav 1 1 1
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5