Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü CVM 419 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ASUDE ATEŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ASUDE ATEŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Gürültü kaynakları incelenmesi, kontrol yöntemleri , önlem teknolojisi,çözümlü örneklerle inceleme ve yönetmeliklerle kıyaslama

Course Content

Ses, frekans, akustik,ses dalgası, ses basıncı nedir? Gürültü düzeyleri, gürültü kirliliği, oluşumu, insan sağlığına etkisi,farklı kaynaklı gürültü kirliliğinin giderilmesi ve önlenmesinde kullanılan teknoloji ve ürünler, gürültü kirliliği yönetmeliği ve sınır değerler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gürültü düzeyleri ve buna bağlı oluşan kirlilik yükü hesaplamaları yapar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Oluşan gürültü kirliliği tipleri belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Farklı gürültü kaynaklarının tanımlar ( trafik kaynaklı, inşaat kaynaklı, endüstriyel kaynaklı gibi) ve alınacak önlemleri planlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Ses dalgası ve ses basıncı hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Gürültü kontrol yönetmeliğini tanır , sınır değerleri, kriterleri bilerek planlama yapar Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Ses, frekans, akustik , gürültü tanımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel ses bilgisi
2 Gürültünün fiziksel özellikleri (kuvvet, enerji yoğunluğu, şiddet)
3 Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi
4 Gürültü denetim ölçütleri ve gürültü ölçümleri
5 Gürültü indeksleri, gürültü seviyeleri
6 Toplumda gürültü tesiri ve sırlama kriterleri
7 Endüstriyel gürültü kaynaklarında ses gücü deneyleri
8 Trafik ve inşaat kaynaklı gürültü önlemleri
9 Planlama ve bakım ile gürültü kontrolü
10 İş sağlığı ve güvenliği açısından gürültü ve titreşim değerleri
11 Kaynak ortamı ve bariyerlerde gürültü kontrolü
12 Ses yutucu malzemelerin etkisi
13 Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik inceleme ve sınır değerleri
14 Gürültü kontrol yönetmeliğinin incelenmesi ve sınır değerleri
Resources
Course Notes <p> 1-End&uuml;striyel G&uuml;r&uuml;lt&uuml; Kontrol&uuml; (Do&ccedil; Dr. Nevzat &Ouml;zg&uuml;ven)TMMOB Mak. M&uuml;h. Odası Yayınları</p>
Course Resources

1. Çevre Kirlenmesi Kontrolü Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu
2. Gürültü Kontrol Yönetmeliği

3-Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 6 6
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5