Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstriyel Atiksu Kontrolü CVM 417 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ
Course Lecturers Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Endüstriyel kirlenme, gerek oluşumu gerekse kontrolü itibarıyla çok boyutlu bir konudur. Bu çerçevede, endüstriyel kirlenmenin önlenmesiyle ilgili hem yeni gelişmelerin hem de özel uygulamaların değerlendirilmesi dersin amacını oluşturuyor.
Course Content Endüstriyel Sistem Tanımı ve Toplu Yönetim Kavramı- Endüstriyel Kirlenme ve Özellikleri- Atık ve Atıksuların Sınıflandırılması- Proses Profili- Endüstrilerin Kirlenme Bazında Sınıflandırılması- Endüstrilerden Bilgi Alma- Atık Araştırması- Kirlenme Profili- Endüstriyel Kirlenme Kontrolü- Tesis İçi Kontrol- Deşarj Standartları- Endüstriyel Kirlenme Örnekleri; Tekstil, Dökümcülük, Boya, Seramik, Çimento, Deri Endüstrileri vb.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endüstrilerilerin atıksularını kaynaklarına göre sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Bir endüstriyel tesisin prosesinde kullandığı su ve ortaya çıkan atıksu miktarlarını inceleyerek o tesis için proses profili çıkarır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Endüstriyel kirleticileri gruplayarak anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Farklı endüstrilerin atıksularının arıtımı için arıtma tesisi planlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
5 Proses profili ve kirlenme profili çıkardığı endüstri için arıtma tesisi dizayn eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
6 Aynı endüstriyel tesiste önemli olan kirletici parametreler için kirlenme profili çıkarır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstriyel işlemler
2 Endüstriyel kirlenme problemleri ve kontrol yöntemleri
3 Endüstriyel atıksuların karakterizasyonu
4 Endüstriyel atık gaz ve tozların, katı atıklar ve gürültülerin karakterizasyonu
5 Tehlikeli atıkların yönetimi
6 Literatürden faydalanma
7 Proses profili ve kirlenme profilinin çıkarılması
8 Endüstriyel kirlenmenin azaltılması
9 Tekstil Endüstrisi
10 Dökümcülük
11 Boya Endüstrisi
12 Seramik Endüstrisi
13 Çimento Endüstrisi
14 Deri İşleme Endüstrisi
Resources
Course Notes Endüstriyel kirlenme kontrolü Cilt 1, Prof.Dr. Talha Gönüllü, Birsen Yayınevi.
Course Resources 1. Olcay Tünay: Endüstriyel kirlenme kontrolü, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ders notları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 9 9
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5