Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Aritma Tesisleri Işletmesi CVM 438 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BERNA KIRIL MERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders kapsamında öğrencilerin arıtma tesislerinin işletilmesi konusunda donatılarak atıksu arıtma tesislerini işletebilme ve karşılaşılacak problemlere alternatif çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Arıtma tesislerinde işletme ve bakım problemleri, ön arıtma ünitelerinde (ızgaralar, elekler, öğütücüler, kum tutucular, flotasyon) karşılaşılabilecek işletme ve bakım problemleri, aktif çamur sistemi, aktif çamur sistemlerinde çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yollarının araştırılması, damlatmalı filtrelerde çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yolları, dönen biyolojik reaktörler, Çamur arıtımı ve çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yolları, paket arıtma ve çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yolları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mühendislik bilgilerini Arıtma Tesisleri İşletilmesi alanında uygulama bilgileri kazandırmak, Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Arıtma tesislerinin kontrolü ve yönetimi konusunda çok gerekli örnek uygulamalı bilgiler ve beceriler kazandırmaktır. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Örnek Olay, Ödev, Performans Görevi,
3 Atıksuların arıtılması alanında problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırır Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Arıtma tesisleri proses ve ekipman seçimi bilgileri kazandırmak, Anlatım, Gösteri, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Arıtma tesisleri kurulması, kurulu bulunan arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımı, karşılaşılan işletme sorunları ve çözümleri becerisi kazandırmak, Anlatım, Gösteri, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi Giriş
2 Atıksuların Karakterizasyonu ve Miktarı
3 Izgaralar, Elekler, Öğütücüler ve karşılaşılabilecek işletme problemleri ve çözüm yollarının araştırılması
4 Kum Tutucular ve karşılaşılabilecek işletme problemleri ve çözüm yollarının araştırılması
5 Çökeltme ve karşılaşılabilecek işletme problemleri
6 Flotasyon ve karşılaşılabilecek işletme problemleri ve çözüm yolları
7 Aktif çamur ve aktif çamur sistemlerinde sistemlerinde çıkabilecek işletme problemleri ve çözüm yollarının araştırılması
8 Aktif çamur ve aktif çamur sistemlerinde sistemlerinde çıkabilecek işletme problemleri ve çözüm yollarının araştırılması
9 Damlatmalı filtrelerde çıkabilecek işletme problemleri ve çözüm yolları
10 Biyodisklerve biyodisklerde çıkabilecek bakım problemleri ve çözüm yolları
11 Çamur arıtımı ve görülebilecek işletme ve çözüm yolları ve çözüm yollarının araştırılması
12 Çamur arıtımı ve görülebilecek işletme ve çözüm yolları ve çözüm yollarının araştırılması
13 Paket arıtma tesisleri ve çıkabilecek işletme problemleri ve çözüm yolları
14 Atıksu Arıtma Tesisi ve İşletilmesi Ödev Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes 1. Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı (Dinçer Topacık, İSKİ, 2000)
Course Resources 1. Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve Proje Kontrol Esasları, ÇMO, ÇEVMER, 2004.
2. Atıksu Arıtımının Esasları (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005)
3. Su ve Atıksu Mühendisliği, Cilt I, Cilt II (Yılmaz Muslu, 2005).
4. Atıksu Arıtımının Esasları Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü (İzzet Öztürk, Hacer Timur, Ufuk Koşkan, 2005).
5. Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations, Frank R. Spellman, 2003
6.Metcalf &Eddy, “Wastewater Engineering”, McGraw-Hill Int. Ed., USA.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Arazi Çalışması) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5