Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Sağliği Yönetimi CVM 413 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FÜSUN BOYSAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi çevre kirliliği kaynaklı sorunları da beraberinde getirmiştir. Çevre mühendisleri kirliliğin önlenmesi ve kontrolünde görev yaparken aynı zamanda işyeri ortamını ve hatta yaşadığı çevreyi de bu etkilerden korumak, ortaya çıkan hastalık durumlarında kişileri doğru yönlendirmek gibi bir misyonu da taşımaya başlamışlardır. Bu nedenle çevre mühendislerinin sağlık, sağlık kuruluşları ve işverenin sağlık konusundaki görev ve sorumlulukları konusunda doğru bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu dersin amacı çevre mühendislerine mezun olmadan önce temel sağlık konularının, çalışanın sağlığı, çevre kirliliğine bağlı oluşabilecek hastalıkların ve çevre mühendisliği açısından bu sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiğinin kavratılmasıdır.
Course Content Çevre Sağlığına giriş, sağlık kavramı, sağlıklı insan ve sağlıklı çevre tanımı, insan sağlığını etkileyen faktörler, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımı, halk sağlığı, işçi sağlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların sağlığını etkileyen genel faktörler, çalışma koşullarının iş ve işçi sağlığı üzerine etkileri, meslek hastalıkları, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıkların taşınma ve bulaşma yolları, Hava, su, radyasyon, katı atık, gürültü kirliliğinin sağlık etkileri, Çevre mühendislerinin yukarıdaki sorunlara yaklaşım ve sorumlulukları, çevre sağlığında koruyucu önlemler, Dünyada ve Türkiyede çevre sağlığı ile ilgili kuruluşlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünyada ve Türkiyede çevre sağlığı ile ilgili kuruluşları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Bulaşıcı hastalıkların taşınma ve bulaşma yollarını hakkında fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İnsan sağlığını etkileyen çevresel faktörler, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Meslek hastalıkları, zehirlenmeler, çalışanların sağlığını etkileyen genel faktörleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sağlık kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının işlevlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Çevre Kirliliği ve yol açtığı sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Çalışanların ve halkın maruz kalabileceği çevre kirliliği orijinli hastalıklar karşısında çevre mühendisliği yaklaşımlarının nasıl olması gerektiğini kavrar, sorumluluk alma ve ilke sahibi olmayı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre sağlığına giriş, sağlık kavramı, sağlıklı insan ve sağlıklı çevre tanımı,
2 İnsan sağlığını etkileyen çevresel faktörler, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımı,
3 Halk sağlığı, işçi sağlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenin sorumlulukları,
4 Çalışanların sağlığını etkileyen genel faktörler,
5 Çalışma ortamlarının iş ve işçi sağlığı üzerine etkileri,
6 Meslek hastalıkları, zehirlenmeler,
7 Bulaşıcı hastalıkların taşınma ve bulaşma yolları,
8 Hava kirliliğinin sağlığa etkileri,
9 Su kirliliğinin sağlığa etkileri, su ile bulaşan hastalıklar ve korunma yolları,
10 Katı atıkların sağlık üzerine etkileri
11 Radyasyon ve mikrokirleticilerden kaynaklanan sağlık üzerine etkileri
12 Gürültünün sağlık üzerine etkileri,
13 Çevre mühendislerinin yukarıdaki sorunlara yaklaşım ve sorumlulukları,
14 Çevre sağlığında koruyucu önlemler, Dünyada ve Türkiyede çevre sağlığı ile ilgili kuruluşlar.
Resources
Course Notes
Course Resources 1-Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Prof. Dr. Münevver BERTAN, Doç.Dr. Çağatay GÜLER, ISBN: 975-7467-26-X, 1995
2-Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Prof.Dr. Mehmet KARPUZCU, Özal Matbaası, İst. 1996.
3-Halk Sağlığı Ders Kitabı, Prof. Dr. Sevim YUMUTURUĞ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları Sayı : 64 Ankara 1988
4-Koruyucu ve Sosyal Tıp, Prof.Dr. Sıtkı VELİCANGİL, Sermet Matbaası, İstanbul 1975.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5