Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliğinde Matlab Uygulamalari CVM 454 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hazır fonksiyonları kullanır ve fonksiyon oluşturmayı öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sözlü Sınav, Ödev,
2 MATLAB programının mantığını öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav ,
3 MATLAB programı çalışma ortamını ve menülerini yönetir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
4 MATLAB´da çeşitli problemlerin çözümünü öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
5 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizdirmeyi ve grafiksel kullanıcı arayüzünü kullanmayı öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav,
6 MATLAB toolbox kullanımını öğrenir.
7 MATLAB´da dosya işlemlerini ve vektör-matris işlemlerini öğrenir. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 MATLAB hakkında genel giriş
2 Dosya işlemleri
3 Matlab Ortamında Vektör ve Matris Gösterimi
4 Matematiksel Fonksiyonlar Data Analizi
5 Vektör ve Matris İşlemleri
6 Lineer Olmayan Denklem Çözümleri
7 Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri
8 Sayısal Optimizasyon
9 Yıliçi Sınavı
10 Eğri Uydurma, Ara Değer ve Dış Değer Hesabı
11 İnterpolasyon
12 2-B ve 3-B grafikler
13 Gui uygulamaları
14 Matlab toolbox kullanımı
Resources
Course Notes Matlab ders notları (Basılmamış)
Course Resources 1. Uğur Arifoğlu, Matlab 7.14 (Simulink ve Mühendislik Uygulamaları), Alfa basın yayın dağıtım.
2. Mehmet Uzunoğlu, Ali Kızıl, Ömer Çağlar Onar, Her Yönü ile Matlab, Türkmen Kitabevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 4 8 32
Final 1 8 8
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5