Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Etki Değerlendirmesi CVM 433 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ
Course Lecturers Doç.Dr. NURTAÇ ÖZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective 1. ÇED Yönetmeliğince belirlenen tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme Raporları hazırlama yeterliğinin kazandırılması,
2. ÇED Raporlarının ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması esnasında takip edilmesi gereken teknik ve idari adımlar konusunda gerekli bilginin sağlanması,
3. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler konusunda genel bilginin kazandırılması, yönetmeliklerin inceleme ve uygulama yeteneğinin geliştirilmesi,
4. Ulusal ve yerel ölçekteki Çevre Yönetimi kavramının incelenmesi, çevre yönetiminden sorumlu kurum ve kuruluşların tanıtılması,
5. ÇED için gerekli dokümanların temin edilmesi konusunda araştırma yeteneğinin geliştirilmesi,
6. Faaliyetleri çevresel etkilerine göre değerlendirmek konusunda sistematik ve çok disiplinli bir ekip çalışması anlayışının kazandırılması.
Course Content ÇED in felsefesi ve temel kavramları ile ilgili gelişmeler. ÇED yöntemlerinde gelişmeler, Çevrenin kalitesini etkileyen önemli faaliyetler, Uluslararası ÇED Politikası Eylem Planları, Ulusal Çevre Eylem Planlarında amaçlar, hedefler ve ilkeler, uygulama stratejileri, Çevresel kararlarda halkın katılımı, ÇED in geleceği ve çözüm bekleyen sorunları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konu ile ilgili yönetmelikleri bilir ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Örnek bir ÇED raporu denemesi yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
3 Hazırlanmış ÇED raporlarını inceler ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 İdeal bir ÇED raporu hazırlarken dikkat edilecek noktalar konusunda geniş bilgiye sahiptir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 ÇED raporunu tanımlar ve gerekliliğinin sebeplerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 ÇED prosedürünü aşamalarıyla bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 ÇED ve Türkiye de ÇED Uygulaması
2 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
3 Seçme- Eleme Süreci ve ÇED Raporu
4 Faaliyet, Faaliyet Sahibi ve Faaliyet Aşamaları
5 İş Akım Çizelgeleri ve Rapor
6 Çevre, Ortam ve Etki Alanları
7 Formatlar, Kararlar
8 Başvuru Makamları
9 Komisyonlar, Kurullar, Kurumlar ve Kuruluşlar
10 Yükümlülükler ve Görevler
11 İdari ve Teknik Usul ve Esaslar
12 ÇED Sürecinde Etkilerin Ele Alınış Biçimleri
13 Hazırlanan ÇED raporlarının sunumu
14 Hazırlanan ÇED raporlarının sunumu
Resources
Course Notes Türkiye de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği İçerik Çözümlemesi, Detay Yayıncılık, 2002, Ankara
Course Resources 1. ÇED Eğitim Semineri ve Paneli, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 1999, Ankara
2. http://www.cedgm.gov.tr
3. ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)El Kitabı, Projelerin Çevresel Değerlendirmesi, Ocak 2009.
4. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Rapor Yazım Rehberi, Ankara 2004.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5