Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deniz Kirliliği ve Kontrolü CVM 415 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜLENT ŞENGÖRÜR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Deniz kirliliği hakkında bilgiler vermek ve deniz deşarj sistemlerinin tasarımını öğretmek
Course Content Deniz kirliliğinin önemi;Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri;Dalgalar,gel-gitler ve akıntılar; Kirleticilerin deniz ortamına etkileri;Deniz deşarjı sistemi;Kalite ve tasarım kriterleri;Seyrelme hesapları; Deniz deşarjı tesislerinin hidrolik tasarımı ;Deniz deşarj hattına gelen hidrodinamik yüklerin analizi;Deniz Deşarj hattı gerilme ve şekil değiştirme analizleri;Deniz deşarjı boru tipleri ve inşa yöntemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deniz suyu özellikleri ve kirleticilerin deniz ortamına etkilerini anlamak , Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Deniz deşarj sistemlerinin tasarım ve projelendirilmesi ile ilgili bilgi vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini vermek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama modelleme ve çözme becerisi kazandırma. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Deniz kirliliğinin önemi;Deniz suyu özellikleri
2 Dalgalar ve akıntılar
3 Kirleticilerin deniz ortamına etkileri;Alıcı ortam izlemesi
4 Deniz deşarjı sistemi(Arıtma tesisleri,deniz deşarjı borusu ve difüzörler)
5 Deniz deşarcı tasarım kriterleri;Yönetmelikler
6 Seyrelme hesapları
7 Seyrelme hesapları Ödev
8 Seyrelme hesapları
9 Ara sınav
10 Deniz deşarjı tesislerinin hidrolik tasarımı
11 Deniz deşarj hattı dalga analizleri
12 Deniz deşarj hattı akıntı analizleri
13 Deniz deşarjı hattı gerilme ve şekil değiştirme analizleri
14 Deniz deşarjı boru hatlarının inşa yöntemleri
Resources
Course Notes Deniz Kirliliği ve Kontrolü Ders Notu (Basılmamış) Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Course Resources 1-Öztürk,İ., Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İTÜ, 1996.
2-Sürücü, G., (ve diğ.), Deniz Kirlenmesi ve Atık Suların Denize Deşarjı, ODTÜ,1976.
3-Metcalf and Eddy,Inc.(Tchobanoglous, G.),Wastewater Engineering,Treatment,Disposal, McGraw-Hıll Co., New Delhi, 1983.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5