Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Modellemesi CVM 405 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH KARADAĞLI
Course Lecturers Doç.Dr. FATİH KARADAĞLI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Matematiksel modellemenin temel kavramlarının ve çevre mühendisliğindeki uygulamalarının öğrencilerimize aktarılması
Course Content Matematiksel modellemenin temel kavramlarının anlatılması ve çevre mühendisliğindeki uygulamalarının gösterilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lineer artış yöntemini bir gurup veriye uygulayarak bu verilerin zamana bağlı olarak değişimlerini hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kütle korunumu denklemlerinin kararlı durum için çözümlerini gerçekleştirir
3 Matemetiksel modelleme için kütle korunumu prensibini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Hesaplamalardan elde edilen sonuçları yorumlayarak atılması gereken adımları sıralar
5 Geometrik artış yöntemini bir gurup veriye uygulayarak bu verilerin zamana bağlı olarak değişimlerini hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Belirli bir kontrol hacmindeki bir madde için kütle korunumu denklemi yazar Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Reaktif maddeler için kütle korunumu denklemini revize ederek yazar Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Doğrusal artış gösteren bir verienin gelecek yıllarda alacağı değerleri hesaplar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Matematiksel modellemeye genel bir bakışın yapılması ve farklı disiplinlerden örneklerin verilmesi
2 Lineer ve geometrik artış denklemlerinin anlatılması ve bazı uygulamalarının yapılması
3 Matematiksel modelleme ile nufus, enerji ihtiyacı, vb. Verilerin ileriye yönelik tahminlerinin yapılması. Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerinin kullanılarak ileriye yönelik hesaplamaların yapılması ve MS-Excel altyapısının oluşturulması
4 Çevre mühendisliğinde modelleme çalışmalarında kullanılan ana presiplerin anlatılması. Kütle dengesi ve kontrol hacmi prensiplerinin açıklanması
5 Reaktörler ve reaksiyonlara girişin yapılması
6 Kesikli reaktörlerde meydana gelen reaksiyonların modellenmesi
7 Tüp, beher, göl vb. reaktörlerde modelleme uygulamaları
8 Sürekli reaktörlerde meydana gelen reaksiyonların modellenmesi
9 Su giriş-çıkışı olan reaktörlerde modelleme uygulamaları
10 Piston akımlı reaktörlerde modelleme presniplerinin anlatılması
11 Nehir vb piston akımlı reaktörlerde modelleme uygulamalar
12 Mikrobiyal rekaisyonların modellenmesi için teel noktalar
13 Aktif çamur vb sistemlerde modelleme uygulamaları
14 Genele değerlendirmeler ve yeraltı suyu modellemesi ile igili örnekler
Resources
Course Notes Sınıf içerisinde dağıtılan haftalık ders notları<br>Kaynak Kitap: Environmental Modeling : fate and transport of pollutants in water, air, and soil (Yazar - Jerald L. Schnoor ; John-Wiley &Sons, Inc.)
Course Resources Surface Water-Quality Modeling (Steven C. Chapra McGraw-Hill)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 5 10
Final 1 10 10
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5