Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kati Atiklar ve Kontrolü CVM 309 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY
Course Lecturers Doç.Dr. ASUDE ATEŞ, Dr.Öğr.Üyesi ALİYE SUNA ERSES YAY,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Genel Katı atık kavramını öğreterek,çevre mühendisliği açısından bertaraf metodlarını incelemek ve her bir metod ile ilgili mühendislik yetilerine sahip olmak.

Course Content

Katı atık tanımı, bileşenleri,fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri,genel toplama taşıma ve bertaraf şekilleri,farklı bertaraf metodlarının kriter,işleyiş ve hesap parametrelerinin öğrenilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Düzenli depolama sahaları dizaynı, insaatı ve işletilmesini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kompost ve biyometanizasyon proseslerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Katı atıklar ve kontrolü yönetmeliğini inceler, plan ve projelendirmede yönetmelikle uyum sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Katı atık tanımını yapar, sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Katı atıklarda genel toplama ,taşıma kriterlerini bilir,hesaplamalarını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
6 Yakma, piroliz ve gazlaştırma gibi termal bertaraf tekniklerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Katı atıklarda madde gruplandırma ,fiziksel ,kimyasal parametreleri analiz metodlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Katı Atık Tanımı, Katı Atık Yönetimi, Entegre Katı Atık Yönetimi
2 Katı Atık Kaynakları, Miktarı ve Karakterizasyonu
3 Katı Atıkların Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri
4 Katı Atıkların Toplanması ve Toplama Yöntemleri
5 Katı Atıkların Taşınması ve Transfer İstasyonları
6 Katı Atıkların Ayrılması ve Geri Kazanım
7 Katı Atıkların Depolanması-Düzenli Depolama 1
8 Katı Atıkların Depolanması-Düzenli Depolama 2
9 Katı Atıkların Depolanması-Düzenli- Düzensiz (Vahşi) Depolama 3
10 Katı Atıkların Biyolojik Arıtma Teknolojileri (Kompost ve Biyometanizasyon)
11 Katı Atıkların Termal Arıtma Teknolojileri (Yakma, Piroliz, Gazlaştırma)
12 Katı Atık Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Maliyet
13 Katı Atık Yönetmeliklerinin İncelenmesi
14 Seminer
Resources
Course Notes <p> &Ccedil;eşitli kaynaklardan derlenmiş basılmamış ders notu</p>
Course Resources

1.Tchobanoglous, G., Theisen,H., Vigil S., 1993. Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management
2.Ozturk, İ., 2010. Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları.
3.Macbean,E.A., Rovers, F.A., 1995 Solid Waste Landfill Engineering and Design.
4. Williams, P.T., 2005. Waste Treatment and Disposal.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 8
2. Kısa Sınav 8
1. Ödev 12
1. Performans Görevi (Seminer) 22
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 2 2
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5