Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Biyoteknolojisi CVM 412 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH KARADAĞLI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çevre Mühendisliği lisans eğitiminde; çevre-biyoteknolojisi mühendislik sorun-çözüm ilişkisi önemli bir konudur. Çevre sorunlarının çözümünde biyoteknolojik yöntemler ve bunlarla ilgili konular her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu dersle birlikte çevre biyotaknolojisi konuları aktarılarak, problemlerin çözümünde bu yöntemlerin uygulaması gösterilecektir.

Course Content

Mikrobiyolojik reaksiyonlar, enzimler, mikrobiyal reaksiyonlarda enerji kazanımı, Gibbs denklemi, McCarty teorileriyle birlikte mikrobiyal büyüme ile reaksiyonlardan kazanılan enerji arasındaki bağlantıların kurulması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Biyoteknolojinin çevre mühendisliğinde kullanıldığı en az üç alanı örnekler vererek sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kimyasal reaksiyonlar ile mikrobiyal hücre oluşumunu birleştirerek, mikrobiyal reaksiyonlar sonucu oluşacak hücre miktarını teorik olarak hesaplar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Çevre biyoteknolojisi alanında kullanılan mikrobiyal guruplardan en az üç gurubu sıralar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Çevre biyoteknolojisi alanında görülebilecek organik kimyasal bileşikleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Mikrobiyal büyümenin ve substrat tüketiminin kinetik denklemlerini (Monod Denklemi) ve ilgili parametrelerini mühendislik uygulamalarında kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kinetik denklemlerin reaktörlere uygulamasını yaparak, kütle korunumu denklemlerini yazarak çözümlerini gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyoteknoloji uygulamalarına geneş bakış
2 Tehlikeli ve zararlı atıkların gideriminde biyoteknolojik prosesler
3 Biyodegredasyon ve enzimler
4 Organik maddeler ve biyodegredasyon
5 Biyodegredasyon kinetiği
6 Mikrobiyal reakisyonlarda enerji
7 McCarty teoremleri
8 Mikrobiyal reaksiyonlar ve büyüme
9 Nitrifikasyon ve denitrifikasyon
10 Fermentasyon reaksiyonlarına uygulamalar
11 Metallarin giderilmesi
12 Sulfat indirgeme reaksiyonlar
13 Metan üretim reaksiyonları
14 Petrokimyasal atıkların parçalanma reaksiyonları
Resources
Course Notes <p>Sınıf i&ccedil;erisinde anlatılacak MS-Power Point sunumlar.<br /> <br /> Kitap: Rittmann, B.E. and McCarty, P.L. (2001), Environmental Biotechnology: Principles and Applications. McGraw-Hill, Singapore.</p>
Course Resources

1. Tchobanoglus, G , Burton, F.L., and H.D. Stensel, (2003) Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, Metcalf & Eddy Inc., USA.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
2. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5