Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Ekonomisi ENM 222 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE, ÖMER HULUSİ DEDE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mühendislikle ilgili iş ve işletmelerde yapılan yatırım ve harcamalara bağlı ve bunun neticesi olarak net proje yatırımlarının sistematik incelenmesidir.
Course Content Ana hatları ile dersin içeriği:
(a) Mühendislik probleminin belirlenmesi ve formülasyonu;
(b) Problemin analize tabi tutulması;
(c) Problem için alternatif çözümler araştırılması;
(d) Seçilecek alternatiflerin belirlenmesi;
(e) Seçilen alternatifin ekonomiklik kararının alınması hususlarını içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yatırım alternatiflerini örnekler vererek kıyaslar. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Mühendislik ekonomisinin maliyetlerini bilir ve farklarını sıralar. Anlatım, Sınav ,
3 Nakit akışları kavramı ile nakit akış diyagramlarını kavrar. Anlatım, Sınav ,
4 Değerleme yöntemleri problemlerinin çözümünü gerçekleştirir. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Mühendislik ekonomisinin temel prensiplerini sıralar. Anlatım, Sınav ,
6 Mühendislik ekonomisi bilgi ve becerilerini kullanarak fizibilite raporu hazırlar.
7 Amortisman metotları ile ilgili problemleri kavrar Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Mühendislik ekonomisi analiz problemlerini gerçekleştirir. Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Paranın zaman değeri işlemlerini gerçekleştirir Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mühendislik Ekonomisine Giriş 1-32
2 Mühendislik Ekonomisinde Maliyet Kavramı ve Maliyetler 33-68
3 Mühendislik Ekonomisinde Maliyet Kavramı ve Maliyetler 33-68
4 Nakit Akış Diyagramları ve Paranın Zaman Değeri 69-136
5 Nakit Akış Diyagramları ve Paranın Zaman Değeri 69-136
6 Değerleme Metotları 137-180
7 Değerleme Metotları 137-180
8 Alternatiflerin Seçilmesi 181-202
9 Alternatiflerin Seçilmesi 181-202
10 Amortisman Hesapları 203-220
11 Fayda Maliyet Analizi 221-262
12 Başa baş Analizi 221-262
13 Yenileme Analizi 263-283
14 Ekonomik Ömür Analizi 263-283
Resources
Course Notes AKBIYIKLI, R. (2009), Mühendislik Ekonomisi Temel Prensipleri ve Uygulamaları, 416 sayfa, Birsen Yayınevi İstanbul.
Course Resources 1. DeGarmo, E.P., Sullivan, W.G. & Canada, J.R. (1984), Engineering Economy 7th Edn., Collier Macmillan Publishers, London, UK.
2. White, J.A., Agee, M.H. & Case, K.E. (1989), Principles of Engineering Economic Analysis, 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, USA.
3. Grant, E.L., Ireson, W.G. & Leavenworth, R.S. (1990), Principles of Engineering Economy, 8th Ed., John Wiley, USA.
4. Newman, D.G., Escehenbach, T.G. & Lavelle, J.P. (2004), Engineering Economic Analysis, 9th Ed., Oxford University Pres, New York, USA.
5. Park, C.S. (2002), Contemporary Engineering Economics, 3rd Ed., Prentice Hall.
6. Park, C. S. (2004), Fundamentals of Engineering Economics, Pearson Education Inc., New Jersey, USA.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Performans Görevi (Uygulama) 2 4 8
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6