Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ekoloji CVM 205 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. SAİM ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. SAİM ÖZDEMİR, Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT, Doç.Dr. AHMET ÇELEBİ, Dr.Öğr.Üyesi NURSEL KIRATLI YILMAZÇOBAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Temel ekolojik prensipleri anlamak ve çevre problemlerini gidermeye ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çözüm, yöntem ve araçları geliştirmek.

Course Content

Ekoloji Tanımı ve Ekosistemler- Ekosistemlerde Enerji Akışı- Biogeokimyasal Çevrimler- Organizasyon ve Popülasyon- Ekolojide Modelleme ve Başlıca Ekosistemlerin İncelenmesi-Kirlenmenin Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini tanımlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Biyolojik çeşitliliği tanımlayarak neden önemli olduğunu hakkında bilgi verir Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Güncel çevre problemlerini ekolojik, ekonomik ve etik açıdan tartışır Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Çevre bileşenleri, hava, toprak ve su kaynaklarının önemini ve canlıların yaşamına etkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
5 Önemli madde döngülerini diyagramlarla gösterebilir, insan aktivitelerinin döngülere etkilerini açıklar Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Ekosistemin temel yapı ve fonksiyonlarını açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
7 Ekolojik toplumların zaman ve mekan içinde değişimlerini açıklar Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekolojinin tanımı, ekolojik organizasyonlar, çevre değişimlerine tepkiler, adaptasyon.
2 Büyük kara ve su ekosistemleri
3 Rekabet ve ekolojik niş
4 Biyolojik çeşitlilik, önemi, tehlike altındaki türler ve türlerin yok oluşu
5 Enerji akışı ve enerji transformasyonları
6 Üretkenlik ve sınırlandırıcı faktörler
7 Biyokimyasal döngüler
8 Ekosistemlerde sıralı değişim
9 Ekosistemlere insan etkisi
10 Populasyon büyümesi ve hayat
11 Kirletici etkileri, biyoakümülasyon ve kalıcı birikim
12 Doğal kaynakların korunması
13 Ekolojide kirliliğin değerlendirilmesi
14 Ötrofikasyon ve kontrolü
Resources
Course Notes <p>Powerpoint şeklinde hazırlanmış CD Ders Notu</p>
Course Resources

1. Kocataş, A.2004. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. 8. Baskı. Ege Üni.Basımevi İzmir.
2. Reible, D.D., 2001. Fundementals of Environmental Engineering. Springer-Lewis Publishers.

Week Documents Description size
0 Ekoloji Ders1 4.5 MB
0 Ekoloji Ders2 7.5 MB
0 Ekoloji Ders3 2.74 MB
0 Ekoloji Ders4 2.25 MB
0 Ekoloji Ders5 1.14 MB
0 Ekoloji Ders6 1.96 MB
0 Ekoloji Ders7 3.51 MB
0 Ekoloji Ders8 0.11 MB
0 Ekoloji Ders9 1.24 MB
0 Ekoloji Ders10 3.56 MB
0 Ekoloji Ders11 3.84 MB
0 Ekoloji Ders12 2.52 MB
0 Ekoloji Ders13 1.97 MB
0 oldEcol4 Örnek 0.04 MB
0 Ekoloji Sorular ODEV 0.04 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 8 5 40
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5