Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Statik-Mukavemet CVM 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN ÖZSOY, Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Mühendislik mekaniğinin temel bilgilerini öğretilmesi, Temel mühendislik kavramlarının anlaşılmasının sağlanması, Eleman için davranış bilincinin verilmesi, Analiz ve sentez yapabilme becerisinin kazandırılması

Course Content

Kuvvet tarifi, bileşen, bileşke kavramları, Statik Denge, Denge Denklemleri, Ağırlık Merkezi, Taşıyıcı Sistemlerin Mesnet Reaksiyonları, Taşıyıcı Kafes Sistemler, Mukavemete Giriş, İç Kuvvetler ve kesit tesirleri diyagramları, Atalet Momenti , normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Basit Eğilme,

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kesitlerin ağırlık merkezlerini ve atalet momentlerini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Kuvvet ve kuvvet sistemleriyle ilgili kapsamlı bir bilgiye sahiptir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Taşıyıcı sistemleri tanır ve mesnet tepkimelerini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Mekanik sistemlerin gerilme ve deformasyon analizlerini yapabilirler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Momentlerle ilgili kapsamlı bir bilgiye sahiptir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Mekanik sistemlerin denge şartlarını analiz edebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Kuvvet tarifi, Bileşen ve Bileşke Kavramları
2 Statik Denge ve Denge Denklemleri
3 Ağırlık Merkezi
4 Atalet Momenti
5 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Reaksiyonları
6 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Reaksiyonları
7 Mukavemete Giriş
8 İç Kuvvetler ve Kesit Tesirleri_I
9 İç Kuvvetler ve Kesit Tesirleri_II
10 Yıliçi Sınavı
11 Normal Kuvvet ve Çekme - Basma Gerilmesi
12 Kesme Kuvveti ve Kesme Gerilmesi
13 Eğilme Momenti ve Eğilme Gerilmesi
14 Burulma Momenti ve Burulma Gerilmesi
Resources
Course Notes <p>[1] Omurtag, M. H., Statik ve Mukavemet, Nobel Yayıncılık, İstanbul,2010</p>
Course Resources

1.Mechanics of Materials, R. C. Hibbeler, 2010
2.Vertor Mechanics for Engineers Vol.1, Beer F.P. , Johnston E.R. Jr., McGrawHill, 1996
3.Strength of Materials, William A. Nash, 1957
4.Cisimlerin Mukavemeti, Mustafa İnan, 1984
5.Mechanics of Materials,F.P. Beer and R. Johnston,1992
6. Kadıoğlu, N., Engin, H., Bakioğlu, M., Mukavemet Problemleri I,II, İstanbul, 1987

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5