Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Programlama CVM 103 1 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLGÜN DEDE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilgisayar Programlamanın temel kavramlarının Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition programlama dili ile öğretilmesi ve programcılığın kavranması.
Course Content Algoritma ve programlama mantığı, akış diyagramları, program geliştirme ortamı ve görsel programlama dili ile program geliştirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Algoritma ve akış diyagramı hazırlar. Anlatım, Sınav ,
2 Programlama mantığını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Visual Basicte veri tiplerini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Dosya kavramını bilir, sıralı dosyalar yaratır.
5 Matematiksel, mantıksal ve karşılaştırma operatörlerini uygular.
6 İndisli değişkenler türetir.
7 Hazır fonksiyonları kullanır.
8 Visual Basicte kontrol ve döngü komutlarını düzenler.
9 Visual Basicte nesne ve olay kavramlarını tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
10 Değişkenleri ve sabitleri planlar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Yordamları kullanır.
12 Visual Basic programı çalışma ortamını ve menülerini yönetir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Visual Basic (VB) hakkında genel bilgiler
2 VB çalışma ortamı, menüleri
3 VBde nesne ve olay kavramları
4 VBde veri tipleri ve örnekleri
5 Değişken, sabitler ve kullanıldıkları yerler
6 Yordamlar
7 Matematiksel, mantıksal ve karşılaştırma operatörler
8 VBde kontrol komutları
9 VBde döngü komutları
10 İndisli değişkenler
11 Hazır fonksiyonlar
12 Matematiksel fonksiyonlar
13 VBde dosya (kütük) kavramı
14 VBde sıralı dosyalar
Resources
Course Notes [1] Visual Basic Ders Notları, Gültekin Çağıl
Course Resources [2] Visual Basic 6.0, Visual Basic.Net, Özgür Hocaoğlu, Pusula Yayıncılık ve İletişim Ltd., İstanbul, ISBN:975-7092-79-7
[3] Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Programming for the Absolute Beginner, byJerry Lee Ford, Jr., ISBN:1592008143
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4