Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nesnelerin Interneti ve Uygulamalari BSM 313 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ
Course Lecturers Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ, Dr.Öğr.Üyesi MURAT İSKEFİYELİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Nesnelerin internetinin (IoT) mimarisi, protokolü, kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilmek ve IoT tabanlı uygulamalar geliştirebilmek

Course Content

Nesnelerin interneti, Makinelerarası iletişim ile nesnelerin internetinin farkları, IoT haberleşme teknolojileri ve uygulamaları, IoT haberleşme protokolleri ve uygulamaları, IoT ve büyük veri,  Proje sunumları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nesnelerin interneti tabanlı uygulama geliştirir Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
2 Nesnelerin internetinde büyük veri işleme tekniklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Nesnelerin internetini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Nesnelerin interneti iş modelleri ve uygulama alanlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Nesnelerin interneti haberleşme teknolojileri ile protokollerini tanır ve kullanır Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nesnelerin İnternetine (IoT) Genel Bakış
2 Nesnelerin İnterneti İş Modelleri
3 Nesnelerin İnterneti Mimarisi ve Bileşenleri
4 Nesnelerin İnterneti Bulut Platformları
5 IoT Uygulaması Geliştirmek İçin Kullanılan Yardımcı Teknolojiler (RFID, NFC, BLE Beacon, WSN, GSM vb.),
6 IoT Uygulaması Geliştirmek İçin Kullanılan Yardımcı Teknolojiler (RFID, NFC, BLE Beacon, WSN, GSM vb.)
7 IoT Haberleşme/Mesajlaşma Protokolleri (Restful, CoAP, MQTT, DDS, AMQP vb.)
8 IoT Haberleşme/Mesajlaşma Protokolleri (Restful, CoAP, MQTT, DDS, AMQP vb.)
9 IoT Uygulama Geliştirme
10 Nesnelerin İnternetinde Güvenlik
11 Nesnelerin İnterneti ve Büyük Veri
12 Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes <p>Ders slaytları</p>
Course Resources

1. Cüneyt BAYILMIŞ ve Kerem KÜÇÜK, Nesnelerin İnternet’i: Teori ve Uygulamaları, Papatya Yayınevi, Eylül 2019.

2. Kerem KÜÇÜK, Cüneyt BAYILMIŞ, Dawson Ladislaus Msongaleli, Designing real-time IoT system course: Prototyping with cloud platforms, laboratory experiments and term project, The International Journal of Electrical Engineering & Education, 2019, https://doi.org/10.1177/0020720919862496

3. F. Mattern and C. Floerkemeir, “From the Internet of Computers to the Internet of Things”, From Active Data Management to Event-Based Systems and More, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6462, pp. 242-259, 2010.

4. A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash,  “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications”, IEEE Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.

5. L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey”,  Computer Networks, vol. 54, 2787-2805, 2010.

4. P. Waher, “Learning internet of things”, Packt Publishing, 2015.

6. K. Sohraby, D. Minoli, T. Znati. “Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications”. Wiley-Interscience. 2007

Week Documents Description size
0 GerekliEkipmanYazılımlar Dönem Boyunca Uygulamalarda İhtiyaç Olunacak Malzeme ve Yazılımlar Hk. 0.09 MB
0 0_IoT Ders Tanıtım Ders Tanıtım 1.22 MB
1 1_IoT Genel Bakış Nesnelerin İnternet'ine Genel Bakış 8.77 MB
2 2_IoT İş Modelleri Nesnelerin İnternet'inin İş Modellerin Etkisi 5.21 MB
3 3_IoT_Mimarisi_Bilesenler IoT Uygulamalarında Kullanılan Teknolojiler 10.42 MB
3 3_IoT_Mimarisi_Bilesenler IoT Uygulamalarında Kullanılan Teknolojiler 10.42 MB
3 3_1_Blynk_ESP8266_LED Uygulama 1 1.07 MB
2 2_IoT İş Modelleri İş Modeli Geliştirme 5.26 MB
0 UygulamaSonrasıRapor 0.04 MB
4 3_2_Firebase_AppInventor2_GenelKullanim MIT App Inventor 2 ve Firebase Bağlantısı 2.44 MB
6 Esp_wifiManager ESP8266 hot spot kullanımı 1.06 MB
6 6_Thingspeak_Genel Thingspeak kullanımı 1.02 MB
6 Esp_wifiManager ESP8266 hot spot kullanımı 1.06 MB
6 7_ WiFi_ESP8266_new ESP8266 WiFi Modül ve ADC Kullanımı 4.23 MB
0 proje_öneri_yeni Proje Öneri Formu 0.06 MB
9 WSN Kablosuz Algılayıcı Ağlar 5.99 MB
9 8_ MobilTeknolojiler GSM ve Mobil Teknolojiler 5.21 MB
9 GSM_Genel Örnek Uygulama (İncelenecek) 0.99 MB
9 GSM_Thingspeak GPRS veri gönderimi (incelenecek) 0.8 MB
9 GSM_Thingspeak GPRS veri gönderimi (incelenecek) 0.8 MB
10 thingspeakArdunio_post 0 MB
12 11_IoT_BigData_Cloud Büyük Veri 5 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Proje / Tasarım 20
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Sözlü Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 2 15 30
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 4