Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamalari BSM 422 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdullah SEVİN
Course Category
Course Objective Öğrencilerin kablosuz ağ teknolojileri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Course Content Kablosuz ağlara bakış, Haberleşmenin temelleri, Kablosuz iletimin temelleri (iletim ortamları, antenler, sinyal kodlama vb.), Kablosuz ortam karakteristikleri ve kısıtlamaları, Kablosuz ortam erişim mekanizmaları , Kablosuz ağ topolojileri ve hücresel ağ mimarisi, Kablosuz ağların sınıflandırılması: 1G, 2G, 3G, 4G ve 5G Sistemler, Kablosuz kişisel ağlar (Bluetooth, IRDA, Zigbee, HomeRF ve diğerleri), Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağlar, Kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11x ailesi, HiperLAN), Kablosuz geniş alan ağları (GSM/3G/4G/5G), Kablosuz ağlarda hareketlilik (mobility), Kablosuz ağ uygulama örnekleri, Proje sunumları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kablosuz ağ uygulamalarına örnekler verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kablosuz ağ standartlarını ve protokollerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Kablosuz haberleşmenin genel özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kablosuz ağları sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kablosuz ağlara bakış
2 Haberleşmenin temelleri
3 Kablosuz iletimin temelleri (iletim ortamları, antenler, sinyal kodlama vb.)
4 Kablosuz ortam karakteristikleri ve kısıtlamaları
5 Kablosuz ortam erişim mekanizmaları
6 Kablosuz ağ topolojileri ve hücresel ağ mimarisi
7 Kablosuz ağların sınıflandırılması: 1G, 2G, 3G, 4G ve 5G Sistemler
8 Kablosuz kişisel ağlar (Bluetooth, IRDA, Zigbee, HomeRF ve diğerleri)
9 Kablosuz algılayıcı/eyleyici ağlar
10 Kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11x ailesi, HiperLAN)
11 Kablosuz geniş alan ağları (GSM/3G/4G/5G)
12 Kablosuz ağlarda hareketlilik (mobility)
13 Kablosuz ağ uygulama örnekleri
14 Proje sunumları
Resources
Course Notes Ders Notları (SABİS)
Course Resources [1] Stallings, W., "Wireless Communications & Networks (2nd Edition)", Prentice Hall, 2004.
[2] Theodore S. Rappaport. Wireless Communications: Principles and Practice , Prentice-Hall, 1996
[3] Nicopolitidis, P., Obaidat, M., S., Papadimitriou, G., I., Pomportsis, A., S., Wireless Networks, WILEY, 2003.
[4] Molisch, A., Wireless Communications, WILEY, 2005
[5] Kazem Sohraby, Daniel Minoli, and Taieb Znati. Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications. Wiley-Interscience. 2007
[6] opnet documentation (www.opnet.com)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 25
1. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 8 16
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5