Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ağ Programlama BSM 458 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSA BALTA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSA BALTA,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İnternet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler günümüz yazılımlarının büyük bir kısmının  ağ tabanlı olması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Ders kapsamında, bilgisayar ağlarını ve özellikle de İnternet yapısını kullanan  uygulamaların incelenmesi, tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Course Content

Ders kapsamında; Bilgisayar Ağlarına ve OSI Modeline Giriş, TCP/IP Protokol Yığını, Web Uygulama Mimarisi (İstemci/Sunucu, Senkron/Asenkron İletişim, İstemci Tarafı Teknolojileri, Sunucu Tarafı Teknolojileri,  Uygulama Geliştirme Çatıları,  (HTML, CSS, Java Script, JQuery, AJAX, XML ve JSON Standartları)), Soket Programlama (TCP ve UDP Soketleri), Web Programlama (Oturum Yönetimi, Erişim Denetimi, Veritabanı Bağlantısı ), NodeJS Platformu, Web Soketleri, Web Servisleri (RESTful), Web Uygulamalarının Güvenliği, Nesnelerin İnterneti ve Yazılım Tanımlı Ağ,  konuları incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 TCP/IP protokolünü kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Ağ ve Web Uygulamalarının güvenliği konularındaki farkındalığı artar. Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Nesnelerin İnterneti konusunu kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
4 Ağ üzerinde çalışan uygulamalar geliştirebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Web servislerini kullanabilir/geliştirebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders Tanıtımı, Bilgisayar Ağlarına ve OSI Modeline Giriş
2 TCP/IP Protokol Yığını
3 Web Uygulama Mimarisi (İstemci/Sunucu, Senkron/Asenkron İletişim, İstemci Tarafı, Sunucu Tarafı, Uygulama Geliştirme Çatıları, (HTML, CSS, Java Script, JQuery, AJAX, XML ve JSON Standartları))
4 Soket Programlama (TCP UDP Soketleri)
5 Soket Programlama (TCP UDP Soketleri)
6 Web Programlama (Oturum Yönetimi, Erişim Denetimi), Ölçeklenebilir Web Mimarileri
7 NodeJS Platformu, NodeJS ile Web Uygulaması Geliştirme
8 Comet (Reverse Ajax), Web Soketleri, NoSQL Veritabanları
9 Ara Sınav
10 Web Servisleri (RESTful)
11 Web Uygulamalarının Güvenliği
12 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları
13 Yazılım Tanımlı Ağlar
14 Proje Sınavı
Resources
Course Notes <p> Ders Notları</p> <p> https://github.com/celalceken/AgProgramlama<br /> http://www.iotlab.sakarya.edu.tr/CoursesMain.html</p>
Course Resources

Behrouz A. Forouzan, Firouz Mosharraf, Computer Networks: A Top Down Approach
William Stallings, Data and Computer Communications 9/E, Prentice Hall, 2007
E.R. Harold, Java Network Programming 4th Edition, 2014
Matt Zandstra, PHP Objects, Patterns, and Practice Third Edition, Apress, 2010
www.w3schools.com

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 5 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5