Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi BSM 498 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. CEMİL ÖZ
Course Lecturers Prof.Dr. ÜMİT KOCABIÇAK, Dr.Öğr.Üyesi SERAP KAZAN, Dr.Öğr.Üyesi GÜLÜZAR ÇİT, Öğr.Gör.Dr. CAN YÜZKOLLAR, Dr.Öğr.Üyesi VEYSEL HARUN ŞAHİN, Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ, Öğr.Gör. YÜKSEL YURTAY, Prof.Dr. CEMİL ÖZ, Doç.Dr. NİLÜFER YURTAY, Prof.Dr. İBRAHİM ÖZÇELİK, Prof.Dr. NEJAT YUMUŞAK, Doç.Dr. AHMET ZENGİN, Dr.Öğr.Üyesi MURAT İSKEFİYELİ, Dr.Öğr.Üyesi ALİ GÜLBAĞ, ARAŞTIRMACI (6191) ÜNAL ÇAVUŞOĞLU, Prof.Dr. AHMET ÖZMEN, Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN, Arş.Gör.Dr. DENİZ BALTA, Dr.Öğr.Üyesi MUSA BALTA, Dr.Öğr.Üyesi SEÇKİN ARI, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK, Prof.Dr. CELAL ÇEKEN, Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ÖZTEL, Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA AKPINAR, Arş.Gör.Dr. KEVSER OVAZ AKPINAR, Doç.Dr. DEVRİM AKGÜN, Doç.Dr. ÜNAL ÇAVUŞOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin, bilgisayar mühendisliği ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) proje çalışmasıdır.
Course Content Her öğrenci bilgisayar mühendisliği bölümüne ait konularda proje çalışması yapıp rapor halinde danışmanı öğretim üyesine sunarak, savunacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Öğrencilere uygulama becerisi kazandırmak Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Öğrencilere planlama becerisi kazandırmak Benzetim, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Öğrencilere araştırma becerisi kazandırmak Grup Çalışması, Benzetim, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Öğrencilere değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazandırmak Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje çalışması konusunun belirlenmesi
2 Proje çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme
3 Kaynak taraması
4 Kaynak taraması
5 Kaynak taraması
6 Sistemin tasarlanması
7 Sistemin planlanması
8 Gerekli hesap veya analizleri yapma
9 Gerekli hesap veya analizleri yapma
10 Hesap veya analizleri değerlendirme
11 Sonuçları değerlendirme
12 Projenin yazımı
13 Projenin yazımı
14 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve projenin teslimi
Resources
Course Notes http://cs.sakarya.edu.tr/tr/icerik/10047/37288/tasarim-ve-bitirme-calismasi
Course Resources http://cs.sakarya.edu.tr/sites/cs.sakarya.edu.tr/file/BitirmeSablonu_2016_v2.docx
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 25
2. Sözlü Sınav 25
3. Sözlü Sınav 25
4. Sözlü Sınav 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Proje / Tasarım 1 260 260
Total Workload 260
Total Workload / 25 (Hours) 10.4
dersAKTSKredisi 10