Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işletim Sistemleri BSM 309 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers Doç.Dr. AHMET ZENGİN, Prof.Dr. AHMET ÖZMEN, Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin işletim sistemlerinin alt sistemleri üzerinde uygulama gerçekleştirebilecek düzeye erişmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Proses durum diyagramlarını ve aralarındaki farklılıkları karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Belleği yönetme yöntemlerini bilir Anlatım, Sınav ,
3 Kilitlenme problemlerine çözüm üretir Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 CPU planlama algoritmalarının parametrelerini hesaplar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Bir arada çalışan prosesler arasındaki senkronizasyon problemlerini tanımlar ve çözüm üretir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 İşletim sistemlerinin yapısı ve çalışma prensiplerini açıklar Anlatım, Sınav ,
7 Kritik kesim problemlerini tespit eder ve çözüm üretir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletim sistemlerine giriş, İşletim sistemi stratejileri
2 Bilgisayar sistemlerinin yapısı
3 Proses yönetimi
4 Prosesler arası senkronizasyon
5 Kritik bölge problemleri
6 Prosesler arası iletişim (pipe, message, send)
7 Semaforlar, Monitörler ve uygulamaları
8 Kilitlenmeler ve çözümleri
9 CPU planlama algoritmaları
10 Bellek yönetimi
11 Sayfalama, Segmentasyon
12 Sanal bellek
13 Dosya sistemi, erişim ve koruma mekanizmaları
14 Giriş/çıkış sistemi, disk planlaması ve yönetimi
Resources
Course Notes Gary J. Nutt, Operating Systems - A Modern Perspective, Pearson/Addison Wesley, 2004.
Course Resources 1. William Stallings, Operating systems: internals and design principles, Prentice Hall,2000.
2. Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull, Operating systems : design and implementation, Prentice Hall, 1997
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 20
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 20 20
Kısa Sınav 2 4 8
Proje / Tasarım 1 8 8
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5