Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sistem Yöneticiliği BSM 441 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ÖZMEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste; orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda kullanılan karmaşık bilgisayar sistemlerinin ve ağ yapılarının güvenli bir şekilde yönetilmesi ile ilgili konular öğretilmesi hedeflenmektedir. Derste ayrıca, konu ile ilgili bilinen kuralların, güvenlik konularının, yazılım ve donanım araçlarının öğretilmesi de amaçlanmaktadır.
Course Content Host, kullanıcı yönetimi. Sistem yönetiminde kullanılan yazılım araçları. Sistem modelleme ve konfigürasyon. Uygulama ve ağ seviyesi servisler. Güvenlik.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurumsal bilgisayar sistemlerinde, veri ve sistem güvenliğini tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Farklı donanımlar için yazılımları (sistem/uygulama) kaynak koddan üretir ve yapılandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Donanım, yazılım ilavelerini hızlı ve sistem işleyişini aksatmadan yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Karmaşık küme bilgisayar sistemlerinin etkin yönetiminde kullanılan yazılım ve donanım araçlarını kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Ağ yönetimi ile ilgili sunucuları (DHCP, DNS) yapılandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Web, dosya, veri tabanı sunucularını yapılandırıp sistem üzerinde çalışır hale getirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Sistem yöneticiliğinin etik değerlerini ve sorumluluklarını bilir. Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sistem yöneticiliğine giriş, (sorumluluklar ve etik değerler)
2 Sık kullanılan bazı yazılım araçları (sed, awk, perl ve shell scriptleri)
3 Linux/Unix ve Windows işletim sistemlerinin genel analizi
4 Aygıtlar ve sürücüler
5 Donanım/yazılım ilaveleri ve bakımlar
6 Sistemi durdurma ve yeniden başlatma, sisteme kullanıcı ilave etme
7 Sistem güvenliği (kavramlar, yazılım ve donanım unsurları)
8 Çekirdek/uygulama yapılandırması
9 Ağ yapılandırması (host adı, alan adı, subnet oluşturulması)
10 DHCP, DNS yapılandırılması
11 Dosyalama sistemleri (NFS yapılandırılması)
12 Web sunucusu yapılandırılması
13 Mail sunucusu yapılandırılması
14 Veri tabanı sunucularının yapılandırma (MySQL, Postgre-SQL, MS-SQL ve Oracle)
Resources
Course Notes Principals of Network ans System Administration, Mark Burges, John Wiley and Sons, 2004.
Course Resources 1. Sed & Awk, Dale Dougherty, Arnold Robbins, OReilly & Associates, Inc, 2nd Edition 1997.
2. Essential System Administration, 3rd Edition, OReilly & Associates, Inc,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 2 5 10
Final 1 15 15
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5