Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Staj II BSM 499 7 0 + 1 1 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN,
Course Assistants

Bölüm Staj Komisyonu Üyeleri: Arş. Gör. İsmail Öztel,Arş. Gör. Kayhan Ayar,Arş. Gör. Sümeyye Kaynak,Arş. Gör. Ahmet Arslan,Arş. Gör. Nur Banu Oğur, Arş. Gör Hüseyin Demirci

Course Category
Course Objective

Mühendislik eğitimi boyunca alınan eğitime bağlı olarak, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak, onları iş hayatına hazırlamak ve öğrenilen teorik bilgileri uygulama imkanı sağlamaktır

Course Content

Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları iş yerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyerek, diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek tanımalarını sağlamak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletim sistemleri ve yazılım geliştirme araçları konusundaki tecrübelerini pekiştirir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav,
2 Bir iş alanında uygulama geliştirme imkanı bulur. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav,
3 Problem çözümlerine mühendislik bakış açısıyla çözüm getirir. Anlatım, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
4 Bilgisayar donanımı hakkında bilgilerini uygulamalarla arttırır Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstriyel Uygulama
2 Endüstriyel Uygulama
3 Endüstriyel Uygulama
4 Endüstriyel Uygulama
5 Endüstriyel Uygulama
6 Endüstriyel Uygulama
7 Endüstriyel Uygulama
8 Endüstriyel Uygulama
9 Endüstriyel Uygulama
10 Endüstriyel Uygulama
11 Endüstriyel Uygulama
12 Endüstriyel Uygulama
13 Endüstriyel Uygulama
14 Endüstriyel Uygulama
Resources
Course Notes <p>Fak&uuml;lte Staj Y&ouml;nergesi, http://www.cs.sakarya.edu.tr/sites/cs.sakarya.edu.tr/file/fakulte_staj_yonergesi.pdf</p>
Course Resources

Bölüm Staj Esaları, http://www.cs.sakarya.edu.tr/sites/cs.sakarya.edu.tr/file/bolum_staj_esaslari.pdf

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5