Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Iletişimi BSM 305 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÖZÇELİK
Course Lecturers Prof.Dr. İBRAHİM ÖZÇELİK, Dr.Öğr.Üyesi MURAT İSKEFİYELİ,
Course Assistants

Arş. Gör. Musa BALTA

Course Category
Course Objective

Verinin bir ağ sistemi üzerinden kaynaktan hedefe gönderilebilmesi amacıyla günümüz protokolleri içerisinde kullanılan kavramları, teknikleri ve yöntemleri öğrenmek.

Course Content

Veri İletişimi Temelleri, Sinyal Tanımı, İletim Bozulmaları, İletim Ortamları, Analog ve Sayısal İletim, Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri, DSL Teknolojileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çoklu erişim sistemlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Bilgisayar ağları dersine bir temel hazırlanır Anlatım, Tartışma, Ödev,
3
4 Sayısal ve Analog iletimde kullanılan modülasyon ve hat kodlama tekniklerini öğrenir Anlatım, Sınav ,
5 Hata sezme ve düzeltme tekniklerini (Parity, CRC, Checksum ve Hamming Kodlama) öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
6 Günümüzde kablolu ve kablosuz tüm iletişim sistemlerinin anlaşılmasına ve değerlendirilmesine imkan veren ölçütleri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
7
8
9 Sözlü Sınav,
10
11 Veri iletişiminin temel bilgilerini öğrenir Anlatım, Sınav ,
12
13
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri İletişimine Giriş ve Temel Kavramlar [1]de ilgili konu
2 Ağ Modeli (OSI, TCP/IP) [1]de ilgili konu
3 Fiziksel Katman: Sinyaller [1]de ilgili konu
4 İletim Bozulmaları, Kanal Kapasitesi ve Gecikme, İletim Ortamları [1]de ilgili konu
5 Sayısal İletim: Sayısal-Sayısal Kodlama Teknikleri [1]de ilgili konu
6 Sayısal İletim: Analog-Sayısal Kodlama Teknikleri [1]de ilgili konu
7 Analog İletim: Sayısal-Analog Kodlama Teknikleri [1]de ilgili konu
8 Çoğullama (FDM, WDM, TDM) [1]de ilgili konu
9 Yayılı Spektrum (FHSS, DSSS) [1]de ilgili konu
10 Yıliçi Sınavı
11 Veri Bağı Katmanı: Çoklu Erişim Teknikleri (TDMA, FDMA, CDMA) [1]de ilgili konu
12 Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri (Parity, CRC, Checksum, Hamming) [1]de ilgili konu
13 RS232 Asenkron Seri İletişimi [1]de ilgili konu
14 DSL Teknolojileri [1]de ilgili konu
Resources
Course Notes <p nssimulated="true">Veri İletişimi Ders Notu, Do&ccedil;.Dr. İbrahim &Ouml;Z&Ccedil;ELİK</p>
Course Resources

1.Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Addison Wesley, 1996
2.Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, 2004.
3.Computer Networks, Andrew Tanenbaum, Pearson Education, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 65
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 4