Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sistem Simülasyonu BSM 463 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH SEVİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine sistemi analiz etme, davranışını inceleyebilmek amacıyla model kurma ve deney yapma ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır.

Course Content

Simülasyona Giriş ve Temel Kavramlar, Simülasyon model yapısı ve çeşitleri, Rasgele Sayı ve Değişken üretimi ve testleri, Veri analizi ve uygunluk testleri, Kuyruk ve Ağ sistemlerinde Simülasyon, Simülasyon yazılımları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Simülasyon yazılım tekniklerini öğretir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Sistem, Model ve Simülasyon kavramları ve ilişkilerini öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Rasgele Sayı ve Rasgele değer üretmenin tekniklerini öğretir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Simülasyon Modelinin temel unsurları ve kurulumunu öğretir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Simülasyon geçerlilik testlerini öğretir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Modeli doğrulama, test etme ve analiz etme yeteneğini kazandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Kuyruk ve Ağ sistemlerinin modelleme yapılarını öğretir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 Simülasyon modellemede gerekli istatistik bilgisini kazandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 SİMÜLASYONA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
2 SİMÜLASYON MODEL YAPISI VE AŞAMALARI
3 KESİKLİ OLAY SİMÜLASYONU VE MODELLEME YAPILARI
4 SİMÜLASYON ÖRNEKLERİ
5 SİMÜLASYON YAZILIMLARI
6 NESNE YÖNELİMLİ SİMÜLASYON YAZILIMI
7 NESNE YÖNELİMLİ SİMÜLASYON YAZILIMI
8 TEMEL KUYRUK YAPILARI VE ANALİZİ
9 KUYRUK AĞLARI
10 SİMÜLASYONDA İSTATİSTİKSEL MODELLER
11 RASGELE SAYI VE DEĞİŞKEN ÜRETME TEKNİKLERİ
12 SİMÜLASYON ANALİZİ
13 SİMÜLASYON DOĞRULAMA TEKNİKLERİ
14 ÖĞRENCİ SUNUMLARI
Resources
Course Notes <p> 1. Discrete-Event System Simulation, Banks, J., Carson II, J.S. and Nelson, B.L.,2009,Fifth Edition.,Prentice Hall</p>
Course Resources

1. Discrete-Event System Simulation, Banks, J., Carson II, J.S. and Nelson, B.L.,2009,Fifth Edition.,Prentice Hall

2. Simulation modelling and analysis by Averill M. Law, W. David Kelto

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 30
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5