Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayisal Kontrol Sistemleri BSM 424 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. KÜRŞAT AYAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Soydan Serttaş
Course Category
Course Objective Sayısal kontrol sistemlerinin tanıtımı ve analizi yapmak, bu bilgilerin bilgisayar mühendisliğinde uygulamasını temin etmek
Course Content Sayısal kontrol sistemlerinin matematik modelleri, fark denklemleri, Z dönüşümü ve tersi, zamanda ayrık sistemlerin durum denklemleri ve yüksek mertebeli bir fark denkleminin durum denklemleri ile gösterilişi, durum denklemlerinden darbe transfer fonksiyonlarının elde edilişi ve çözümü, sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sayısal kontrol sistemlerinin matematik modelleri Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Kapalı çevrim sayısal kontrol sistemleri Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Durum denklemlerinden darbe transfer fonksiyonlarının elde edilişi ve çözümü Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Zamanda ayrık sistemlerin durum denklemleri ve yüksek mertebeli bir fark denkleminin durum denklemleri ile gösterilişi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Z dönüşümü ve tersi Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Fark denklemleri Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Açık çevrim sayısal kontrol sistemleri Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sayısal kontrol sistemlerinin tanıtımı ve bunlara ait örnekler
2 Sayısal kontrol sistemlerinin matematik modelleri
3 Fark denklemleri
4 Z dönüşümü
5 Z dönüşümünün tersi
6 Z dönüşümü ve darbe transfer fonksiyonları
7 Zamanda ayrık sistemlerin durum denklemleri ve yüksek mertebeli bir fark denkleminin durum denklemleri ile gösterilişi
8 Durum uzay diyagramları
9 Durum denklemlerinden darbe transfer fonk. elde edilişi
10 Durum denklemlerinin çözümü
11 Sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları
12 Sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları
13 Sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları
14 Sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları
Resources
Course Notes [1] M. Kemal Sarıoğlu, Dijital Kontrol Sistemleri, Sistem Yayıncılık, 2006, İstanbul
Course Resources [1] B. C. Kuo,Digital Control Systems, SRL Publishing Company, Champaign İllinois, 1977
[2] Katsuhiko Ogata,Discrete Time Control Systems, Prentice Hall International Edition, 1987
[3] J. R. Leigh,Applied Digital Control, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs N. J., 1985
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5