Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Mimarileri BSM 420 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers Doç.Dr. AHMET ZENGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı; bir bilgisayarı oluşturan donanımsal unsurların tasarım ve işleyiş detaylarının öğretilmesidir. Derste, CPU, ana bellek, ön-bellek, veri depolama aygıtları ele alınmaktadır. Bilgisayarı oluşturan bu parçaların farklı tasarım mimarileri ve performans kıyaslamaları öğretilmektedir.
Course Content Bilgisayar mimarisi hakkında temel bilgiler, bellek hiyerarşisi, girdi/çıktı sistemleri, merkezi işlem birimi, komutseti mimarileri, pipeline ve superscalar bilgisayar sistemleri, paralel organizasyon
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Giriş/çıkış cihazlarına erişim yöntemlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Bilgisayar sistemlerinin fonksiyonel bileşenlerini ve birbirleriyle olan bağlantılarını bilir Anlatım, Sınav ,
3 Paralel işlemlerin nasıl yapılacağını husunda yorum üretir Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Sanal bellek ile fiziksel bellek arasındaki dönüşümleri yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Ön bellek haritalama yöntemlerini açıklar ve dönüşüm işlemlerini yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Depolama birimlerini hiyerarşik olarak sınıflar Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar mimarisine giriş
2 Bilgisayar bileşenleri ve ara bağlantıları
3 Tek çevrim işlemci yapısı ve komutseti mimarisi
4 Bellek hiyerarşisi, önbellek kavramı ve tasarımı
5 Önbellek haritalama yöntemleri
6 Dahili ve harici bellek yapıları
7 Sanal bellek
8 Girdi/Çıktı sistemleri
9 Çoklu çevrim işlemcilerin yapısı, RISC-CISC mimariler
10 Pipeline mimari,
11 Pipeline hazards, komutların sıradışı icrası
12 Superpipeline ve superscalar işlemciler
13 Veri depolama sistemleri
14 Paralel bilgisayar sistemleri ve ön-bellek tutarlılığı
Resources
Course Notes 1.Computer Organization and Design, The Hardware and Software Interface, D.A.Patterson, Morgan Kaufmann.<br>2. Computer Architecture a Quantitative Approach, D.A.Patterson, Morgan Kaufmann.
Course Resources 1. William Stallings,Computer Organization and Architecture, Prentice Hall, 2003
2. Linda Null, Julia Labur, The Essentials of Computer Organization and Architecture, Jones and Bartlett Publishers, 2003.
3. Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Prentice Hall, 1999
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 95
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5