Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Grafiği BSM 421 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLÜZAR ÇİT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLÜZAR ÇİT, Arş.Gör. KAYHAN AYAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, Bilgisayar Grafiğinin temel prensiplerini, iki boyutlu(2B) ve üç-boyutlu(3B) ve grafik çizim işlemlerinin (transformasyon matrisleri, döndürme, taşıma, ölçeklendirme ) tekniklerini, 3B görmenin nasıl gerçekleştiğini öğretmektir

Ayrıca, grafik projelerinin pratik programlama uygulamalarını endüstriyel standart grafik kütüphanelerinden biri olan OpenGL kullanarak gerçekleştirmektir.

 

Course Content

Temel grafik donanım ve yazılım kavramlarının tanıtımı, koordinat sistemleri, 2B ve 3B modelleme ve dönüşümler, 3B görme, perspektif dönüşümler, görünür yüzey tespit algoritmaları, renk kullanımı ve ışık, kaplama, OpenGL ve uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 3-B modeller oluşturma Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Temel grafik dönüşümlerini 2B ve 3B gerçekleştirme becerisi kazanma Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Açık grafik programlama sistemlerini tanıma ve kullanma Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Bilgisayar grafiginde kullanılan matematik alt yapısını öğrenme Anlatım, Örnek Olay, Sınav ,
5 Bilgisayar grafiklerinin temelini kavrama Anlatım, Sınav ,
6 Bilgisayar grafiklerinin uygulama alanları (oyun, animasyon, eğitim, tıp, vs.) konusunda bilgi sahibi olma Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
7 Yüzey kaplama ve renk kullanımı Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar Grafiğine Giriş
2 Genel Bakış (tarihçe, amaç, donanım ve yazılımlar) & Koordinat Sistemleri
3 Doğru Çizme Algortimaları
4 2B Homojen Koordinat Sistemi & Dönüşümler
5 3B Homojen Koordinat Sistemi & Dönüşümler
6 3B Görme
7 Perspektif Dönüşümler
8 Görünür Yüzey Tespit Algoritmaları
9 Renk Kullanımı, ışıklandırma ve gölgeleme
10 Kaplama
11 OpenGL ve Uygulamaları
12 OpenGL ve Uygulamaları
13 OpenGL ve Uygulamaları
Resources
Course Notes <p> Bilgisayar Grafiği Ders Notu, Sakarya &Uuml;niversitesi, Ders Notu</p>
Course Resources

1.Computer Graphics: Principles and Practice in C, ISBN: 0201848406, James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes  2nd Edition, 1995

2. Fundamentals of Computer Graphics, Shirley

3. Computer Graphics (C Version), by Donald Hearn and M. Pauline Baker (Prentice Hall, 1997).

4. Computer Graphics Using OpenGL, F.S. Hill, Second Edition, Prentice Hall, 1990.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
1. Proje / Tasarım 20
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 6 12
Final 1 8 8
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5