Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Pragmatik ADE 404 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURHAN ULUÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURHAN ULUÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Edimbilim in dilbilim içindeki yeri ve önemini anlambilim ekseninde tartışmak

Course Content

Austin ve Searle nin söz edimlerini dil felsefesi ve anlambilim açısından kuramlar ve örnekler ile açıklamak. Edimbilim ve anlambilim ilişkisini söz edim modelleri ile söylemler üzerinde uygulamalı olarak göstermek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Pragmatik biliminin ortaya çıkışının nedenlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
2 Dilin kullanım yönünü ve nedenleriyle birlikte kullanır. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Toplumun kullandığı dilin kullanım özelliklerini öğrenme ve bütün bunları çeviriye uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Gösterim ve Gönderim arasındaki ilişkiyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Grice’in Bildirişim Kurallarını, kendi diline uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Dil önermeleri ve dolaylı dil anlatım kurallarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dilin işlevi ve biçemi Sayfa 1-11
2 Gösterim ve Gönderim Sayfa 12-23
3 Bildirişim Kuralları Sayfa 24-31
4 Grice’in Bildirişim Kuralları Sayfa 33-43
5 Bildirişimde önvarsayım Sayfa 43-48
6 Edimsel önvarsayımlar Sayfa 49-56
7 Dilbilimi ve Edimbilim Sayfa 58-69
8 Tümce tipleri ve Tümce kipleri Sayfa 58-68
9 ARASINAV
10 Söz edimi Sayfa 84-100
11 Dolaylı anlatım Sayfa 101-117
12 Edimbilim ve Düşünce Sayfa 118-130
13 Dilin Kullanımı ve Yapısı Sayfa 130-145
14 Edimbilim ve dil yetisi Sayfa 162-180
Resources
Course Notes <p>1) Erhardt&nbsp;Claus,&nbsp;Heringer Hans J&uuml;rgen (2011): Pragmatik, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn</p> <p>2) Finkbeiner, Rita (2015): Einf&uuml;hrung in die Pragmatik, WGB Verlag, Darmstadt</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

1) Ehrhardt Claus, Heringer Hans Jürgen (2011): Pragmatik, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn

2) Steinbach, Markus (2007): Schnittstellen der germanistischen Linguistik, Springer Verlag, Stuttgart

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 60
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 5