Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçimli Yabanci Dil (Ingilizce II) ADE 214 4 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. KENAN YERLİ
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. KENAN YERLİ,
Course Assistants Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
Course Category
Course Objective Öğrenilen gramer yapısını okuma becerisini geliştirmede kullanmak
Course Content Okuma becerisini farklı türdeki yazı örneklerini tamamlamada kullanmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı dil bilgisini kullanarak metinleri inceleme ve tamamlama Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 Çeşitli konularda terminolojiyi öğrenmek Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
3 Verilen metinlerdeki gramer yapılarını analiz edebilmek Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Öğrencilerin okuma ve konuşma yeteneklerini geliştirmek Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
5 Verilen metinlerden çıkarım yapabilmek Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
6 Verimli bir ders için,gerçek hayatla verilen örnekler arasında ilişki kurabilmek Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tense Revision Reading : Right Brain or Left Brain
2 Tense Revision Reading : Ears and Your Character
3 Modals ( should / ought to / had beter / be supposed to / would rather) Reading : Potatoes
4 Conditionals ( Type 3 / Mixed Type) Reading : Delicacies
5 Noun Clauses Reading : How do They Battle?
6 Noun Clauses / Subjunctive Reading : Unusual Marriages and Ceremonies
7 Causatives Reading : Louis Braille
8 Ara Sınav
9 Infinitive of purpose : in order to Too / enough Reading : The World’s most Unusual Millionaire
10 Coordinating Conjunctions : both… and / not only … but also / either .. or Reading : Killer Bees
11 Adverb Clauses of Condition : whether or not / even if / in case / only if / unless Reading : Crazy Inventions
12 Connectives : because of / due to / therefore / consequently Reading : Robots
13 Verb Forms following Wish Reading : It is the Law
14 Idiomatic Expressions Reading : Laws about Children
Resources
Course Notes Weaving It Together II
Course Resources Understanding and Using English Grammar
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur.
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5