Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seçimli Yabanci Dil (Ingilizce I) ADE 213 3 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEHRA ÖZARFAT
Course Lecturers Öğr.Gör. ZEHRA ÖZARFAT,
Course Assistants Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
Course Category
Course Objective İngilizce gramer yapısını ders notlarıyla hatırlatmak ve dil kullanımını pekiştirmek, bu yapıları çeşitli metinler üzerinde inceleyerek okuma ve konuşma becerilerini arttırmak
Course Content Yabancı dil gramer yapısının kullanım çeşitliliğini irdelemek ve bu yapıları çeşitli metinler üzerinde görerek okuma ve konuşma becerilerini arttırma yönünde çalışmalar yapmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Seçilen konu üzerinde düşüncelerini yabancı dilde ifade etme becerisinin kazanılması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tense Revision Reading : Birthdays
2 Tense Revision Reading : New Year’s Day
3 Modals Reading : Mexico
4 Conditionals Type 1 Typ 2 Reading : Health
5 Relative Clauses Reading : Laughter
6 Passive Voice Reading : A baby’s first haircut
7 Gerunds and Infinitives Reading : Dinner Customs in Ghana
8 Ara Sınav
9 Reported Speech Reading : Chocolate Mustard
10 Phrasal Verbs Reading : Money
11 so…… that / such …….. that Reading : Perfume
12 Contrast Clauses Reading : Wilma Rudolf
13 Comparative / Superlative Form of the Adjectives Reading : An Wang
14 Words go with Do / Make Revision
Resources
Course Notes Weaving it Together I
Course Resources Grammar Practice for Intermediate Students
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur.
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5