Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişimsel Dilbilgisi ADE 206 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN
Course Lecturers Öğr.Gör. DİLEK KIZILTAN,
Course Assistants Arş. Gör. Mehmeh Halit ATLİ
Course Category
Course Objective Almanca Dilbilgisini iletişimsel yaklaşımla öğretme, bu alanda gerekli bilgi ve becerileri kazandırma
Course Content Türkçe ve Almanca dillerinin hem yapısal (gramer) hem de iletişimsel olarak karşılaştırılması ve dilsel öğelerin birbirleriyle karşılaştırılarak, öğrencinin dil yapılarındaki farklılıkları bellemesi, çözmesi ve dilin komunikatif olarak aktif kullanımı amaçlanmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dilbilgisi kurallarını iletişimsel açıdan uygular. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Dilin farklı uygulamalarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Dil eğitiminde iletişimin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Dilin kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 İletişimin önemini tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 İletişimin ana ve yabancı dilde farklı olduğunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Übersicht der deutschen Grammatik
2 Kommunikation und Grammatik
3 Authentische Kommunikation
4 Sprachliche Handlung
5 Handlungsdurchführungen
6 Inhalt zum Ausdruck
7 Funktionale Merkmale
8 Ziel auf das beserse Verstehen von Kommunikation
9 ZWISCHENPRÜFUNG
10 Ziel indirekt auf das angemessener Produzieren von Kommunikation
11 Sprachkritisches Potenzial
12 Kommunikative Grammatik
13 Durchführung der kommunikativen Grammatik
14 Wiederholung
Resources
Course Notes İletişimsel Dilbilgisi için derlenen notlar
Course Resources Almanca Öğretiminde İletişimsel Gramer, Salihoğlu, Hüseyin
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5