Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dilbilimine Giriş I ADE 107 1 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUHARREM TOSUN
Course Lecturers Prof.Dr. MUHARREM TOSUN,
Course Assistants Arş. Gör. Mehmeh Halit ATLİ
Course Category
Course Objective Dilbilimi temel kavramlarının öğretilmesi, dilin oluşumu, yeryüzündeki dillerin gelişimi, birbirleriyle olan etkileşimlerinin ve 21.yüzyıl dil akımlarının kavratılması.
Course Content Dilbilim temel kavramları, dil hakkında dilbilimcilerin görüşleri (Saussure, Latz, Neuner, Chomsky, Testner). Konuşma teorileri, dilbilgisi teorileri, dil psikolojisi ve sosyolojisi üzereinde somut örneklerle durulur.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dilbiliminin temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Yeryüzü dillerinin gelişim süreçlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 21. yüzyıl dil akımları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Dilin temel kavramlarını çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Dilin edinim sürecinde, dilin temel öğelerinin işlevlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Yabancı bir dilin öğelerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dilbiliminin oluşumu Sayfa 1-23
2 Phonologie Sayfa 25-59
3 Morphologie Sayfa 61-94
4 Syntax Sayfa 96-129
5 Semantik Sayfa 131-164
6 Pragmatik Sayfa 166-196
7 Psycholinguistik Sayfa 197-237
8 Neurolinguistik Sayfa 240-246
9 ARASINAV
10 Textlinguistik Sayfa 258-272
11 Soziolinguistik Sayfa 252-258
12 Dil Felsefesi Sayfa 272-277
13 Dil Aileleri Sayfa 278-286
14 Karşılaştırmalı dilbilimi Sayfa 295-296
Resources
Course Notes 1.Heinz Vater: Einführung in die Sprachwissenschaft<br>2. Hans Arens: Sprachwissenschaft<br>3.Klaus Peter Klein; Grundprobleme der Linguistik
Course Resources 1.Hadumod Bussmann: Lexikon der Sprachwissenschaft
2.Hans Hörmann: Psychologie der Sprache
3.Marga Reis: Grundbegriffe der Semantik
4. Doğan Aksan: Her yönüyle Dil
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6