Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Metin Dilbilim ADE 310 6 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CÜNEYT ARSLAN
Course Lecturers Doç.Dr. CÜNEYT ARSLAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Metin Dilbiliminin Kavratılması

Course Content

Metin nedir? Bir metinin oluşum aşamaları nasıl gelişir. Metini oluşturan öğelerin tanıtımı. Bir metin nasıl yazılmaya başlanır. Metin türleri nelerdir. Bu bilim alanında çalışmış bilim insanlarının, metin dilbilimi hakkındaki görüşleri üzerinde durulur. Bunun  dışında, metinin yüzeysel ve derin yapısını göz önünde bulundurulur.Metin ile dilbilgisi yapısı hakkında bilgi verilir. Metinin dilbilimsel analizini yaparak öğrenciye, metinlere daha kapsamlı bakmayı öğretme, Metinlerin iletişimi, değişimi ve bilgilendirmeyi sağlamadaki bütünselliği üzerinde durulur

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metinin oluşumunu kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Metin çözümlemelerini yabancı bir dilde de uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Metin çeşitlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Metin çözümlemeleri metotlarını tanımlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Metinlerin yapısını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Metin çözümlemeleri yardımıyla yabancı bir dilde daha kolay çeviri yapar. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin ve Medialitat Sayfa 1-23
2 Metin kavramının oluşumu Sayfa 35-37
3 Anlam bilimi ve metin oluşum şartları; Metin ve Gerçeklik kavramı Sayfa 39-47
4 İletişim ve pragmatik metin Tipleri Sayfa 39-51
5 Metin türleri ve metin türlerinin oluşum şartları Sayfa 53-68
6 Metin Türleri ve Terminolojisi Sayfa 65-74
7 Metin Türleri ve metin boyutunun oluşumu Sayfa 81-90
8 Metin örnekleri ve çeşitleri Sayfa 92-109
9 ARASINAV
10 Metinin dilbilgisel yapısı ve Pragmatik yapı Sayfa 113-130
11 Metin oluşumu ve organizasyon türleri Sayfa 137-158
12 Metinlerin anlaşılması Sayfa 163-171
13 Metinlerde Yapı Sayfa 175-184
14 Özel Metin Türleri Sayfa 184-222
Resources
Course Notes <p>Christina Ganzel/Frank J&uuml;rgens;Textlinguistik und Textgrammatik</p> <p>Do&ccedil;.Dr.V. Doğan G&uuml;nay: Metin Bilgisi</p> <p>Gudrun Langer: Textkoharenz und Textspezifitat</p> <p>Gyde Hansen: Textlinguistische Anatyse von Gebrauchstexten</p>
Course Resources

Çeşitli Metin dilbilimi Kitapları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6