Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Bilimine Giriş I ADE 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER
Course Lecturers Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER,
Course Assistants

Arş.Gör. Dudu UYSAL

Course Category
Course Objective

Öğrencilerin yazınbilimi ile ilgili temel kuramları kavramasını ve Alman yazınından seçilmiş yapıtlar üzerinde analiz yapabilmesini sağlamak.

Course Content

Yazının temel kavramları üzerinde durulur ve belli başlı Alman yazarların temel görüşleri ve yapıtları tanıtılması, metne yönelik ve metin dışı çalışmalarla tamamlanır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler yazınsal dünyayı ve yazın türlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Öğrenciler yazınbilimin ve anlatım tekniklerinin temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Bunları kısa öyküler üzerinde gösterir/açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Öğrenciler metinleri çevirir, özet çıkarır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenciler metinlerin yazarlarını ve yazıldıkları dönemin egemen sanat anlayışını/önemli toplumsal olaylarını genel hatlarıyla anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Öğrenciler yazınsal metinleri eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Was ist Literatur? Womit beschaeftigt sich die Literatur? Die Diskussion über die Bedeutung des Lesensakts.
2 Allgemeine Kenntnisse über die Literaturwissenschaft. Die Hauptgattungen der Literatur (Lyrik/Epik/Drama) mit ihren grundsaetzlichen Eigenschaften.
3 Die Erzaehlkunst: Epik.Die Erzaehltheorie: Narratologie. Die Definition der Fiktion als Grundlage fast aller Dichtungsformen. Die Freilegung des Unterschieds zwischen der realen und fiktiven (dargestellten) Welt.
4 Die Einführung in die Analyse der ausgewaehlten Kurzgeschichte: Das Brot von Wolfgang Borchert.
5 Die Einführung in die fiktive Welt: Die Definition des Erzaehlers, der Unterschied zwischen dem Autor und Erzaehler, die Definition der Fiktion.
6 Allgemeine Kenntnisse über die Erzaehltechniken: Die Erzaehlform ( Ich-Er Form), die Definition der Erzaehlsituation (der Standpunkt des Erzaehlers: Auktoriale/Personale/Ich Erzaehlsituation)
7 Im Lichte der neu erworbenen Kenntnisse wird der vorher behandelte Erzaehltext Das Brot wieder bewertet
8 Die Biographie des Autors. Die Enstehungszeit des Textes ( Die Nachkriegszeit in Deutschland). Literaturgeschichtliche Kenntnisse (Ein starkes Trauma in der deutschen Literatur: Nullpunkt/ Die Nachkriegs-, Trümmer-, Kahlschlagliteratur)
9 ARASINAV
10 Die Drei Dunklen Könige von Borchert wird analysiert und als ein Beispiel wird eine Interpretation über diese Erzaehlung von H. Motekat mit den Studenten studiert.
11 Nachts Schlafen Die Ratten Doch von W. Borchert wird im Rahmen der textimmanenten Interpretationsmethode analysiert.
12 Die Ungezaehlte Geliebte von Heinrich Böll wird interpretiert.Die Biographie des Autors. Literarische Vorlagen und Einflüsse/Gruppe 47.
13 Es wird etwas geschehen von Heinrich Böll wird interpretiert.
14 Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral von Heinrich Böll wird interpretiert.
Resources
Course Notes <p> &nbsp;</p> <p> Zimmermann Manfred, Einf&uuml;hrung in die Literaturwissenschaft;</p> <p> Seidler, Wolfgang (2011), Was ist ein Text?;</p> <p> G&ouml;kt&uuml;rk, Akşit, Dil ve Edebiyat &Ouml;ğretiminde Yeni Yaklaşımlar; Yorum İle Yazın (1983);</p> <p> <br /> Warum Literaturgeschichte? (Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik); Einf&uuml;hrung in die Literaturwissenschaft (www.literaturwissenschaft-online.uni-kiel.de); Text und Textsorte; Literarische Gattungen und Erzaehlsituationen; Texte von Borchert Wolfgang, B&ouml;ll Heinrich, Kafka Franz usw.</p>
Course Resources

[3] GÜRSEL, Aytaç (2003), Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul.
[4] WELLEK, R. ve A. WARREN (2001), Yazın Kuramı, Çev. Yurdanur Salman, Suat Karantay, Adam Yayınları, İstanbul
[5] HAASE, Frank (1995), Telekolleg II, Deutschband 3, Tr. Verlagsunion, München.
[6] Hg.v. GELFERT, H.D. (1993), Literaturwissen für Schüler, Reclam Ver., Stuttgart.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 7 7
Final 1 25 25
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5