Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplum Çevirmenliği I AMT 439 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türkiye’nin çok dilli ve çok kültürlü oluşu, turistik açıdan çok tercih edilen bir ülke oluşu ve son yıllarda artan göçmen ve mülteci sayıları çeviri ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Dersin amacı Toplum çevirmenliği konusunda öğrencilerin genel bilgiler edinmesiyle birlikte, toplum çevirmenliğinin farklı alanlarını tanımaları. 

Course Content

Toplum Çevirmenliği ve Alt Alanları, Çevirmen Konumu ve Sorumlulukları, Terminoloji Araştırması, Senaryo Çalışmaları, Çeviri Uygulaması 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alan Terminolojisi Edinir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Ödev, Performans Görevi,
2 Toplum Çevirmenliğini Kavrar Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Çeviri Uygulaması Yaparak Çeviri Edincini Geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Toplum Çevirmenliğinin Alt Alanlarını Tanır Anlatım, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplum Çevirmenliğine Genel Bakış
2 Sözlü/Yazılı Çeviri Alanı olarak Toplum Çevirmenliği
3 Toplum Çevirmeninin Konumu,Sorumlulukları ve Yaşadığı Zorluklar
4 Toplum Çevirmenliğinin Alt Alanları
5 Alan Örneği: Konu ve Terminoloji Çalışması
6 Alan Örneği: Senaryo Çalışması ve Değerlendirme
7 Alan Örneği: Konu ve Terminoloji Çalışması
8 Alan Örneği: Senaryo Çalışması ve Değerlendirme
9 Ara Sınav (hafta değişebilir)
10 Alan Örneği: Konu ve Terminoloji Çalışması
11 Alan Örneği: Senaryo Çalışması ve Değerlendirme
12 Alan Örneği: Konu ve Terminoloji Çalışması
13 Alan Örneği: Senaryo Çalışması ve Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

DOGAN, Aymil (2004) Mahkeme Çevirmenliği, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

DOĞAN, Aymil. 2003. Sözlü Çeviri Çalışmaları ve Uygulamaları. Ankara: Siyasal Kitabevi.

DOĞAN, Aymil (2008). “Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ): Toplum Çevirmenliğinde Yeni Bir Boyut” Uluslararası Çeviribilim Konferası Bildirileri. 11-12 Mayıs 2006. Ankara:Bizim Büro, s. 353-377.

KAHRAMAN, Rana.(2003). “Afette Rehber Çevirmenlik”. İstanbul Üniversitesi, YL Tezi.

KAHRAMAN, Rana.(2010). “Göç Ve Çeviri: İltica Başvurularında Sözlü Çeviri Uygulamaları Ve Toplum Çevirmeninin Rolü” İstanbul Üniversitesi, DR Tezi.

KURULTAY, Turgay (2001) “Depreme Karşı Toplumsal Hazırlıkta Eylem Odaklı Bilgi”, Afet Yönetimi ve Toplum Semineri bildirisi, Hacettepe Üniversitesi, Haziran 2001, Ankara.

KURULTAY, T , BULUT, A . (2014). Toplum Çevirmenliğine Yeniden Bakışta Afette Rehber Çevirmenlik. İ.Ü.Çeviribilim Dergisi, 3 (6), 75-102.

Konuyla ilgili her türlü Yabancı ve Türkçe Kaynak, Terimceler, Sözlükler..

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
1. Ödev 20
2. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5