Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Metin Şerhi Iii TDE 477 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA
Course Lecturers Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA,
Course Assistants

Arş.Gör. Arzu Yıldırım, Arş.Gör. B.Gülay Açar

Course Category
Course Objective

Seçilmiş metin örneklerinden hareketle, Klasik Türk şiirine ilişkin şerh yöntemlerini ve bu şiirin son derece zengin olan içerik dünyasını ana hatlarıyla öğretme. Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel, modern ve postmodern metotlarla şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapabilme ve bilhassa metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımların kullanılmasını sağlama.

Course Content

Metin şerhi, metin tahlili ve metin incelemesine ilişkin tanımlar ile aralarındaki farklar; dinî-tasavvufi veya din dışı (profane) KlasikTürk şiiri metinlerinin şerhine dair geleneksel veya modern yaklaşım ve metotlar; bir metnin şerh edilebilmesi için gerekli alt yapı bilgilerinin ana hatlarıyla hatırlatılması ve pekiştirilmesi; bu tür metinlerin içerdiği dinî-tasavvufi, milli, sosyal, kültürel, estetik ve poetik unsurlara uygulamalı örneklerle dikkat çekme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dinî-tasavvufi veya din dışı (profane) metin örneklerinden hareketle Klasik şiirin zengin içerik dünyasına dair tespitlerde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Klasik Türk şiirinin içerdiği dinî-tasavvufi, milli, sosyal, kültürel, estetik ve poetik unsurları değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Dinî-tasavvufi veya din dışı (profane) metin örneklerinden hareketle Klasik şiirin zengin içerik dünyasını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Klasik Türk şiiri metinlerini anlama, açıklama ve şerh etmede (yorumlamada) kullanılan geleneksel ve modern metotları anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Klasik Türk şiiri metinlerini anlama, açıklama ve şerh etmede (yorumlamada) kullanılan geleneksel ve modern metotları sıralar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Klasik Türk şiirinin içerdiği dinî-tasavvufi, milli, sosyal, kültürel, estetik ve poetik unsurları düzenler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klasik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. DİA'daki "Şerh" maddesi okutulacak.
2 Nef’î Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Nef'î'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
3 Nâbî Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Nâbî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
4 Nâbî Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Nâbî ve hikemî üslup ilişkisi hakkında bilgi verilecek.
5 Nâilî Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Sebk-i Hindî hakkında bilgi verilecek. Nâilî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
6 Fehîm-i Kadîm Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Fehîm-i Kadîm'in hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
7 Mezâkî Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Mezâkî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
8 Neşâtî Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Neşâtî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
9 ARA SINAV
10 Sâbit Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Sâbit'in hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
11 Nedîm Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Nedîm'in hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
12 Nedîm Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Nedîm'in Divan şiirine getirdiği yenilikler hakkında bilgi verilecek.
13 Enderunlu Fâzıl Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Enderunlu Fâzıl'ın hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
14 Seyyid Vehbî Divanı’ndan beyit/şiir örneklerinin şerhi. Seyyid Vehbî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek.
Resources
Course Notes
Course Resources

Prof. Dr. Metin Akar, Su Kasidesi Şerhi (TDV Yayınları, Ankara); Doç. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, Metin Şerhi, Eski Türk Edebiyatı El kitabı, (Grafiker Yayıları, Ankara); Prof. Dr. Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri (Kitabevi Yayınları, İstanbul); Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, Divanlar Arasında (Akçağ Yayınları, Ankara); Nezahat Öztekin, İslâmî Türk Edebiyatına Giriş ve Metin Şerhi (İzmir).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5