Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klasik Türk Edebiyati Nazim II TDE 353 5 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers Prof.Dr. OZAN YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş. Gör. B. Gülay Açar

Course Category
Course Objective

Osmanlı Devleti´nin siyasi anlamda duraklama ve gerileme dönemine girdiği 17. ve 18. Yüzyıllarda yükselişini ve gelişimini sürdüren Divan edebiyatı metinlerini açıklamak ve yorumlamak. Bu vesileyle öğrencilerimize edebiyat zevkini tattırmak.

Course Content

17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti´nin sosyal, siyasi, kültürel ve edebî durumuna ana hatlarıyla değinilecek ve bu dönemlerin Klasik üslup, Sebk-i Hindî, Hikemî Tarz vb. akımları üzerinde durulacaktır. Dönemin önde gelen şairlerinin biyografileri, eserleri, edebî kişilikleri, Klasik şiir içindeki yerleri, gerek kendi dönemleri, gerekse sonraki dönem şairleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilecek. Aynı zamanda bu şairlerin kaside, gazel, mesnevi gibi belli başlı şiir örneklerinin çeviri yazıları, günümüz Türkçesiyle nesre çevirileri, şerh ve çözümlemeleri yapılacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dinî ve lâ-dinî diye ayırıma tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle Klasik şiirimizin zengin içeriği hakkında yorumda bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Dinî ve lâ-dinî diye ayırıma tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle Klasik şiirimizin zengin içeriği hakkında çözümlemeler yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Klasik Türk şiirinin manzum metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel ve modern yöntemleri belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Klasik şiir metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Klasik Türk şiirinin manzum metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel ve modern yöntemleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Dinî ve lâ-dinî diye ayırıma tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle Klasik şiirimizin zengin içeriği hakkında tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 17. Yüzyıla genel bir bakış. Ana hatlarıyla Osmanlı sahası Türk edebiyatının durumu. 17. Yüzyıl Klasik Türk edebiyatının ilk güçlü temsilcileri. Şeyhülislâm Yahyâ’nın hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı hakkında genel bilgi verilecek. 17. yüzyıl Anadolu, Azeri ve Çağatay sahası edebiyatları tanıtılacak.
2 Nefî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri. Klasik Türk edebiyatında hiciv ve Sihâm-ı Kazâ örneği. Nefʻî’nin ünlü Sözüm redifli kasidesinin bazı beyitlerinin şerhi.
3 Nefî’nin kasidelerinden örnekler. Rahşiyye, medhiyye ve hicviyye hakkında bilgi verilecek.
4 Sebk-i Hindî. Nâilî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Şiirin Son Baharı: Sebk-i Hindî kitabının giriş kısmı okunacak.
5 Neşâtî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Neşâtî ve Mevlevilik ilişkisi hakkında bilgi verilecek. Eski Türk Edebiyatı Tarihi'ndeki "Neşâtî" maddesi okunacak.
6 Klasik edebiyatta Hikemiyat/Hikemî Tarz. Nâbî, hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. "Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî" adlı kitaptan ilgili bölüm okunacak.
7 Nâbî’nin şiirlerinden örnekler. Sebk-i Hindî ve Hikemî üslup ilişkisi hakkında bilgi verilecek.
8 Azmîzâde Hâletî ve Nev’îzâde Atâyî’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Rubai hakkında bilgi verilecek. DİAdaki "Hâletî" ve "Nevizâde Atâyî" maddeleri okunacak.
9 ARA SINAV
10 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasî, kültürel ve edebi durumu. 18. Yüzyıl Osmanlı sahası Klasik Türk Edebiyatının genel durumu. Koca Râgıb Paşa ve Fıtnat Hanım’ın hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. "Büyüyen Gölgeler Yüzyılı" başlıklı makale okunacak.
11 Lale Devri’ne genel bir bakış. Mahallileşme akımı ve özellikleri. Nedîm’in hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve Klâsik Türk Şiiri’ne getirdiği yenilikler, Nedimâne Tarz’ın özellikleri. Nedim’in İstanbul Kasidesi’nin şerhi. "Nedîm'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler" adlı kitap okunacak.
12 Nedîm’in gazellerinden örnekler. Lale Devri hakkında bilgi verilecek. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi'ndeki "Lâle Devri" maddesi okutulacak.
13 Şeyh Gâlib’in hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. DİA'daki "Şeyh Gâlib" maddesi okunacak. Mevlevilik kültürü hakkında bilgi verilecek.
14 Şeyh Gâlib’in şiirlerinden örnekler. Hüsn ü Aşk'tan seçilmiş örnekler. Şeyh Gâlib ve Sebk-i Hindî ilişkisi hakkında bilgi verilecek.
Resources
Course Notes
Course Resources

Prof. Dr. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II (Akçağ Yayınları);
Prof. Dr. A. Atilla Şentürk-Doç. Dr. Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah Yayınları, İstanbul);
Ali Nihat Tarlan, Fuzuli Divanı Şerhi I-II,III, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara);
Prof. Dr. Hüseyin Ayan, Leyla vü Mecnun, Dergah Yayınları, İstanbul);
Prof. Dr. Metin Akar, Su Kasidesi Şerhi (TDV Yayınları, Ankara);
Prof. Dr. Sabahattin Küçük,
Baki Divanı, (Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara);
Yahya Divanı, (Haz. Rekin Ertem), (Akçağ Yayınları Ankara);
Hayali Divanı, (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara),
Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, Divanlar Arasında (Akçağ Yayınları, Ankara);
Fuzûlî Kitabı, 500. Yılında Fuzuli Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul); Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara);
Prof. Dr. İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (Kapı Yayınları, İstanbul);
Prof. Dr. Haluk İpekten, Nefî Hayatı Sanatı Eserleri,, Akçağ Yayınları, Ankara);
Prof. Dr, Haluk İpekten, Naili, (Akçağ Yayınlar, Ankara);
Prof. Dr. Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (Grafiker Yayınları, Ankara);
Neşati, (Haz. Doç. Dr. Bayram Ali Kaya), Şule Yaınları İstanbul);
Nefi Divanı, (Haz. Metin Akkuş), (Akçağ yayınları Ankara);
Şeyhülislam Yahya, (Haz. Lütfi Bayraktutan), (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara);
Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara);
Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, (Akçağ Yayınları, Ankara);
Prof. Dr. Mine Mengi, Divan Edebiyatı Yazıları, (Akçağ Yayınları, 2000);
Prof. Dr. Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi, (Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul);
M. Kayahan Özgül, Divan Yolundan Peraya Selametle, (Akçağ Yyaınları, Ankara);
Hüseyin Yorulmaz, Divan Şiirinde Nabi Ekolü, (Kitabevi Yayınları, İstanbul).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 183
Total Workload / 25 (Hours) 7.32
dersAKTSKredisi 7