Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klasik Türk Edebiyati Nazim I TDE 252 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers Prof.Dr. OZAN YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş. Gör. B. Gülay Açar

Course Category Diğer
Course Objective

Semboller ve belli metaforlara dayalı Klasik edebiyatımızın ilk dönemi (14. 15. Yüzyıllar) ile Osmanlı Devleti’nin gelişmesinin şiir diline yansıdığı 16. Yüzyıl önemli şiir metinlerini açıklamak ve yorumlamak.

Course Content

Klasik edebiyatımızın ilk dönem metinlerinin anlaşılmasına katkı sağlamak için alanın aruz, edebi sanatlar, günümüz Türkçsesi ile nesre çeviri, belli başlı mazmunlar gibi temel bilgilerinin pekiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması. Örnek şiir metinleri veya beyitlerden hareketle yeni mazmunların açıklanması, dönemin Hoca Dehhânî, Kadı Burhaneddin, Ahmedî, Şeyhî, Ahmet Paşa, Necâtî, Zâtî, Fuzûlî, Bâkî, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Rûhî gibi şairlerinin metinlerini okuma, günümüz Türkçesi ile nesre çevirme, belli başlı sanatlarını bulma ve yer verdikleri mazmunlardan hareketle, metinleri anlamaya çalışılacaktır. Ayrıca şairlerimizin hayata ve dünyaya bakışı; Osmanlı Devleti’nin gelişim döneminde sanata ve edebiyata bakış; devlet adamlarının şiire bakışı üzerinde durulacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şiir, tasavvuf, tarikat, Mevlevilik, mesnevi, mazmun, edebî sanatlar, türler, aruz vezni vs. kavram bilgisini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Şiir, tasavvuf, tarikat, Mevlevilik, mesnevi, mazmun, edebî sanatlar, türler, aruz vezni vs. kavram bilgisini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Anlaşılması belli bir uzmanlık alanını gerektiren Divan şiirinin şifrelerini çözmek için bir takım alt-yapı bilgilerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Şiir, tasavvuf, tarikat, Mevlevilik, mesnevi, mazmun, edebî sanatlar, türler, aruz vezni vs. kavram bilgisini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Şiir, tasavvuf, tarikat, Mevlevilik, mesnevi, mazmun, edebî sanatlar, türler, aruz vezni vs. kavram bilgisini analiz eder.
6 Dönemi anlayabilmek için edebî bilgilerle donanmış olmanın yanında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu yıllarındaki tarihî ve sosyal yapıyı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders hakkında genel bilgiler. Hoca Dehhani'nin biyografisi, edebi kişiliği hakkında bilgilendirme. Şiirlerinden örneklerin işlenmesi. Hoca Dehhani hakkında yeni bilgiler adlı makale okunmalı.
2 Kadı Burhâneddîn’in biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. Ahmedî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. Kadı Burhâneddîn’in Tuyuğlarından örnekler incelenmeli.
3 Seyyid Nesîmî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Hurûfîlik hakkında bilgilendirme. Nesîmî’nin şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. 15. yy. Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilendirme. DİA’dan “Hurûfîlik” maddesi ve ayrıca “Hurûfî Türk Şairleri” adlı makale okunmalı.
4 Şeyhî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme Şeyhî’nin şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. Şeyhî’nin “Harnâme” adlı eserinin metni temin edilip incelenmeli ve eser hakkında yazılmış bir makale okunmalı.
5 Necâtî Bey’in biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. Necâtî Bey’in şiirleriyle ilgili bir makale okunmalı.
6 Ahmed Paşa’nın biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. “Güneş” ve “Kerem” kasidelerinden seçilmiş örnek beyitlerin işlenmesi. Ahmed Paşa’nın gazellerinden örneklerin işlenmesi. Ahmet Paşa’nın şiirleri ile ilgili bir makale okunmalı. “Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası” adlı kitap incelenmeli.
7 16. yy. Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilendirme. Klasik üslup, folklorik üslup vb. hakkında bilgilendirme. Zâtî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Zâtî’nin gazellerinden örneklerin işlenmesi “Kendi Dilinden Zâtî’nin Şairliği” adlı makale okunmalı.
8 Hayâlî Bey’in biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. Hayâlî Bey’in şairliği ve şiirleriyle ilgili bir makale okunmalı.
9 ARA SINAV
10 Taşlıcalı Yahyâ’nın biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Şiirlerinden seçilmiş örneklerin işlenmesi. Bağdatlı Rûhî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. “Terkîb-i Bend”inden bir bendin işlenmesi. Taşlıcalı Yahyâ Bey’in “Şehzâde Beyazıd Mersiyesi” ile ilgili bir makale okunmalı. Bağdatlı Rûhî’nin Terkîb-i Bend’inin tam metni incelenmeli ve bu şiir hakkında yazılmış bir makale okunmalı.
11 Bâkî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. “Kanûnî Mersiyesi”nden örnek beyitlerin işlenmesi. Bâkî’nin hayatı ve kişiliği ile ilgili bir makale okunmalı.
12 Bâkî’nin gazellerinden örneklerin işlenmesi. Bâkî’nin “Hazan Gazeli” adlı şiiri ile ilgili bir makale okunmalı.
13 Fuzûlî’nin biyografisi ve edebî kişiliği hakkında bilgilendirme. Fuzûlî’nin “Su Kasidesi”nden seçilmiş örnek beyitlerin işlenmesi. Fuzûlî’nin “Su kasidesi” ile ilgili bir makale okunmalı. Prof. Dr. Metin Akar’ın “Su Kasîdesi’nin Şerhi” adlı kitabı incelenmeli.
14 Fuzûlî’nin gazellerinden örneklerin işlenmesi. Fuzûlî’nin gazelleri ile ilgili bir makale okunmalı.
Resources
Course Notes <p> &Ouml;ğrenciler i&ccedil;in hazırlanmış ders notu i&ccedil;eren pdf dosyası. Prof. Dr. Fahir İz, &ldquo;Eski T&uuml;rk Edebiyatında Nazım I-II&rdquo;, (Ak&ccedil;ağ Yayınları); Prof. Dr. Ahmet Atilla Şent&uuml;rk-Do&ccedil;. Dr. Ahmet Kartal, &ldquo;&Uuml;niversiteler İ&ccedil;in Eski T&uuml;rk Edebiyatı Tarihi&rdquo; (Dergah Yayınları, İstanbul), A. Atilla Şent&uuml;rk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapıkredi Yay., İstanbul; Muhsin Macit-&Ouml;m&uuml;r Ceylan-Ozan Yılmaz, Klasik D&ouml;nem Osmanlı Nazmı, Kesit&nbsp;Yayınları.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul);  “Ahmed Paşa Dîvânı,” (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara);  Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); “Şeyhî Dîvânı,” (Haz. M. İsen-C. Kurnaz), (Akçağ Yayınları Ankara); Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Aydın Kitabevi, Ankara).Ayrıca online sözlük için bk. kubbealtılugatı.com; belli başlı divan ve mesneviler için bk. kültür bakanlığı e-kitap.gov.tr

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 10 10
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5