Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi TDE 498 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA
Course Lecturers Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER, Doç.Dr. İLHAN UÇAR, Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN, Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM TOPÇU, Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU, Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA, Prof.Dr. ZİKRİ TURAN, Dr.Öğr.Üyesi MUHARREM ÖÇALAN, Prof.Dr. ENGİN YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN, Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ, Doç.Dr. GÜLSEMİN HAZER, Prof.Dr. OZAN YILMAZ, Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN, Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ, Doç.Dr. VİLDAN COŞKUN, Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrenciye, kendi öğrenimi ile ilgili bir konuda, lisans üstü çalışmalarına zemin hazırlayıcı kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar aracılığıyla bilgi, beceri ve tecrübe kazandırmaktır.
Course Content Öğrencilerin elde edilen bulgu ve sonuçları düzgün bir anlatımla sunma becerisini verebilmektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lisans üstü çalışmaları için gerekli bilgi, beceri ve tecrübeyi kazanır. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Akademik çalışmaların özelliklerini kavrar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Araştırma, derleme ve uygulama yapar. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Öğrenciler disiplinli çalışma ilkelerini benimser. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı ve işleyişi hakkında bilgi verme. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
2 Klasik yöntem ve APA tekniğiyle kaynak ve dipnot gösterimi. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
3 Genel tez yazım planı: takdim/giriş (kapak sayfası, özet, summary, teşekkür, içindekiler). Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
4 Genel tez yazım planı: metin bölümlerini (giriş, gelişme, sonuç) gösterme şekilleri, şekil ve tabloların gösterimi, sembol ve kısaltmaların önemi. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
5 Bitirme tezinde kullanılması gereken dil ve üslûp. Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
6 Bitirme tezi konusuna ait amaçların belirlenmesi ve bu amaçlar doğrultusunda plan hazırlanması, Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmek.
7 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
8 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
9 Ara Sınav
10 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
11 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
12 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
13 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
14 Çalışmanın belirlenen amaç ve planlar doğrultusunda incelenmesi. Elde edilen verileri bilimsel ölçütler ile değerlendirmek.
Resources
Course Notes Öğrencinin tez konusuyla alakalı makale ve kitaplar
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler. X
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Ara Sınav 1 20 20
Sözlü Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 252
Total Workload / 25 (Hours) 10.08
dersAKTSKredisi 10