Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Türk Nesri TDE 456 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Elif Esra ÖNEN DEDE, Arş. Gör. Büşra AY, Arş. Gör. Melike KILIÇ

Course Category
Course Objective

Cumhuriyet döneminde nesir türlerini tanımak; roman, öykü, deneme, söyleşi vd. türlerde ürün veren yazarları eserlerinden örneklerle anlatabilmek

Course Content

Nesir ve şiir türünün genel ayırımı. Nesir türlerinin ortak ve ayrışan özellikleri. Roman türünün Cumhuriyetten sonraki temsilcileri ve eserleri, Cumhuriyet dönemi edebiyatında hikâye/öykü türünün değişme çizgisi, türün yazarları ve eserlerinden örnekler; Deneme, mektup, söyleşi türlerinde yazanlar ve eserlerinden örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cumhuriyet dönemi nesir türlerini tanımlayıp gruplandırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Nesir ve şiir türleri konusunda ayırım yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Mektup, söyleşi, günlük türlerinde yazılan yazıları karşılaştırabilir.
4 Deneme türünün özelliklerini tanımlayabilir, Cumhuriyet dönemindeki temsilcilerini karşılaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Cumhuriyet dönemi roman türünde yazanları ve eserlerinin özelliklerini tanımlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Cumhuriyet dönemi öykü türünün gelişimini tanımlayabilir, yazarlarını gruplandırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nesir nedir? Şiir ve nesir türleri arasındaki farklar; nesir türlerinin doğuşu ve ayrışması.
2 Roman, hikâye, deneme, eleştiri, günlük, hatırat, mektup, röportaj, anlatı türleri hakkında genel bilgiler Adı geçen türlerin genel tanımları ve özellikleri üzerine genel kaynaklardan araştırma yapılacak
3 Cumhuriyet dönemi romanı ve temsilcileri: A. Hamdi Tanpınar Huzur ve Saatleri ayarlama Enstitüsü; Peyami Safa ve Romancılığı; Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliyanın Koltuğu Tanpınar ve Safanın adı geçen romanları okunacak
4 Köy Romanları ve romancıları Ramazan Kaplanın Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy adlı eseri okunacak
5 Cumhuriyet döneminde tarihsel romanlar: Kemal Tahir ve Tarık Buğra Devlet Ana ve Osmancık romanları okunacak
6 Modernist ve Postmodernist romanlar: Oğuz Atay, Orhan Pamuk, İ. Oktay Anar Tutunamayanlar, Kara Kitap ve Puslu Kıtalar Atlası okunacak
7 Cumhuriyet dönemi hikâyenin gelişimi: toplumcu gerçekçiler; Sadri Ertem, Sabahattin Ali; M.Şevket Esendal ve Sait Faikin Türk hikâyeciliğindeki yeri Adı anılan yazarların öğretim üyesi tarafından bildirilecek birer hikâyesi okunup gelinecek
8 Türk hikâyeciliğinde 1950 sonrası; Tomris Uyar, Bilge Karasu, Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenörenin metinlerinden örnekler. Adı anılan yazarların öğretim üyesi tarafından bildirilecek birer hikâyesi okunup gelinecek
9 ARA SINAV
10 1980 sonrası hikâyeden öyküye: anlatı türünde değişim.
11 Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun temsilcileri; Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Turan Oflazoğlu; Recep Bilginer, Mehmet Baydur vd.
12 Deneme türünde cumhuriyet dönemi yazarları eserleri; Gezi yazıları, anı kitapları ve günlükler Ahmet Hâşimin Bize Göre; Cemal Süreyanın şapkam Dolu Çiçekle adlı kitaplarından öğretim üyesince daha önceden bildirilecek yazılar okunacak; Dersi veren öğretim üyesince daha önceden bildirilecek metinler okunacak
13 Edebi röportaj, mektup türlerinden örnekler Dersi veren öğretim üyesince daha önceden bildirilecek metinler okunacak
14 Dönemin genel değerlendirmesi; Cumhuriyet döneminde nesir türündeki gelişmelerin panaromik hatırlanması.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Enginün, İnci, Tanzimattan Cumhuriyete Türk Edebiyatı
2. Okay, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı
3. Kurdakul, Ş. (1992) Çağdaş Türk Edebiyatı. İstanbul
4. Moran, B. (C.I 1983, C.II 1990, C.III 1994) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
5. Mutluay, R. Elli Yılın Türk Edebiyatı
6.Mutluay, R. (1973) 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972). İstanbul
7. Necatigil, B. (1989) Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
8. Oktay, A. (1993) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950). Ankara
9. Önertoy, O. (1984) Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 14 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5