Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Anlatilari TDE 355 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk halk anlatılarından masallar, hikayeler, destanlar vb. konular hakkında bilgiler vermek.

Course Content

Masal, halk hikayesi, fıkra, destan vb. halk anlatıları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Masal, hikaye, destan vb.kavramları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Halk anlatılarını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Bu kavramları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Masal kavramı Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları
2 Masal çeşitleri Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları
3 Meşhur masallar Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları
4 Türk halk hikayeleri Ali Berat Alptekin, Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları
5 Halk hikayelerinin sınıflandırması Ali Berat Alptekin, Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları
6 Hikaye incelemeleri Ali Berat Alptekin, Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları
7 Fıkra kavramı Dursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ Yayınları
8 Meşhur fıkra kahramanları Dursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ Yayınları
9 İslamiyet öncesi Türk destanları Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları
10 İslamiyet sonrası Türk destanları Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları
11 Destan incelemeleri Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları
12 Dede Korkut Hikayeleri Muharrem Ergin, Dede Korkut Hikayeleri
13 Dede Korkut Hikayelerinin şekil ve içerik özellikleri Selçuk Kırbaç, Dede Korkut Hikayeleri
14 Dede Korkut Hikayeleri metin incelemeleri Muharrem Ergin, Dede Korkut Hikayeleri
Resources
Course Notes <p>A&ccedil;ık&ouml;ğretim Fak&uuml;ltesi Ders Notları</p>
Course Resources

ARTUN,Erman; Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Yayınları, Adana,2011
ERGİN, Muharrem; Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2009
OĞUZ, Öcal; Türk Halk Edebiyatı Elk Kitabı, Grafiker Yayınları,Ankara,2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Kısa Sınav 3 10 30
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5