Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Kültüründe Tören ve Kutlamalar TDE 463 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk kültüründeki resmi, dini, milli ve mevsimlik törenleri özellikleri bakımından öğretmek.

Course Content

Türk kültüründe kutlanan dini, milli, resmi, mevsimlik tören ve bayramlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mevsimlik törenleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Resmi törenleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Dini törenleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Milli törenleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk kültüründe törenler Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Eski Türklerde törenler Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Eski Türklerde törenler Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Türk kültüründe dini bayramlar Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Türk kültüründe dini bayramlar Kaynak kitaplardan konu takibi
6 İslamiyet ve kutsal geceler Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Milli bayramlar Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Askeri törenler Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Mevsimlik törenler Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Nevruz Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Hıdırellez Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Yayla şenlikleri Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Festival ve şenlikler Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Yılbaşı Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

ÇAY,Abdulhaluk;Nevruz Türk Ergenekon Bayramı,İleri Yayıncılık, İstanbul
ÖGEL,Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1991

Akdoğan ÖZKAN, Kardeş Bayramlar ve Özel Günler, İnkılap Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Final 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5