Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Poetikalar ve Şiir Çözümlemeleri TDE 378 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU,
Course Assistants

 Arş. Gör. Büşra AY, Arş. Gör. Melike KILIÇ

Course Category
Course Objective

Türk şiirinde ortaya konulmuş olan belli başlı poetik metinlerin incelenmesi ve bu metinlerde ortaya atılan görüşler çerçevesinde şiirlerden örnek çözümlemeler yapılması.

Course Content

Paul Valery'nin Şiir Sanatı, Recaizade M. Ekrem´in "Zemzeme III. Önsözü", Ahmet Hâşim´in "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı yazısı, Necip Fazıl´ın "Poetika", Orhan Veli´nin "Garip Mukaddimesi" adlı yazısı ve Türk şiirindeki karşılıklarının incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeşitli metin tahlili metotlarını açıklar. Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Şiir türünün temel ögeleri olan ses, imaj, metafor, metonim kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Edebi metin tahlilinde hüküm verir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Edebi metinleri, metin tahlili açısından karşılaştırır. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
5 Edebi metinlere stilistik açıdan bakışını geliştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Çeşitli metin tahlili metotlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
7 Şiir tahlil etme becerilerini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
8 Edebi metinleri üslupbilimi açısından yorumlar. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
9 Yeni Türk şiiri örnekleri üzerinde yöntem uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metin, metin şerhi, metin tahlili, metin incelemesi, metin çözümlemesi kavramlarının açıklanması ve aralarındaki farkların belirlenmesi
2 Şiir metnini diğer metinlerden ayıran özellikler; şiirin dildeki özerkliği ve şiiri şiir yapan özellikleri.
3 Poetika kavramı ve tarihsel değişimi Poetika kavramı hakkında araştırma yapılarak gelinecek
4 Türk edebiyatında poetik nitelikli metinler; Tezkireler, divan mukaddimeleri; Fuzuli Divanı mukladdimesi, Hüsn ü Aşkın Sebeb-i Telifi ve adı geçen şairlerin şiir görüşleninin incelenmesi. OBİSe yüklenen metinler okunacak, günümüz Türkçesiyle hazırlanacak
5 Ziya Paşa´nın Şiir ve İnşa yazısı; Recaizade Mahmut Ekrem´in Zemzeme III Önsözü, Abdülhak Hâmid´in Makber Mukaddimesi metinleri ve bu yazılardaki görüşler doğrultusunda dönem şiirinden örneklerin incelenmesi OBİSe yüklenen metinler okunacak, günümüz Türkçesiyle hazırlanacak
6 Tevfik Fikret´in Lisan-ı Şiir adlı yazısı ve Resim Yaparken başlıklı şiirinin incelenmesi OBİSe yüklenen metinler okunacak, günümüz Türkçesiyle hazırlanacak
7 Yeni Lisan makalesi ile Ziya Gökalp´ın Lisan adlı şiirinin incelenmesi OBİSe yüklenen metinler okunacak, günümüz Türkçesiyle hazırlanacak
8 Mehmet Âkif´in şiir anlayışını ortaya koyduğu yazıları OBİSe yüklenen metinler okunacak, günümüz Türkçesiyle hazırlanacak
9 ARASINAV
10 Ahmet Hâşim´in Şiir Hakkında bazı Mülahazalar adlı yazısı ve saf şiir örnekleri. Adı geçen yazı okunacak, bilinmeyen sözcüklerin karşılıkları bulunacak; şairin söylemek istediği görüşler maddeler halinde hazırlanacak
11 Necip Fazıl Kısakürek´in Poetikası ve şiirlerinden örnekler Necip Fazılın Poetika başlıklı yazısı okunacak
12 Garip Önsözü ve Orhan Veli´nin şiir anlayışı Garip Önsözü okunacak
13 İlhan Berk´in Poetika kitabındaki görüşler; İkinci Yeni şairlerinin poetikaları İlhan Berkin Poetika; Alaeddin Karacanın İkinci Yeni Poetikası kitapları okunmuş olarak gelinecek.
14 Sezai Karakoç´un Edebiyat Yazıları I´de şiir ve şair üzerine açıkladığı görüşler ve şiirlerinden örnekler. Şairin adı geçen kitabı okunmuş olarak gelinecek ve OBİSe önceden yüklenmiş olan şiirleri okunacak
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I;
2.Bedreddin Cömert, Eleştiriye Beş Kala;
3.Asım Bezirci, On Şair On Şiir;
4.Hilmi Yavuz, Yazın Üzerine;
5.Doğan Aksan, Şiir Çözümlemeleri;
6.İsmail Çetişli, Metin Tahlilleri,
7.Hasan Akay, Stilistik Bir Araştırma; Şiiri Yeniden Okumak
8. Alaeddin Karaca, İkinci Yeni Poetikası;
9. Baki Asiltürk, 1980 Poetikası

Week Documents Description size
7 Orhan Velinin Sanat ve Edebiyat Görüşleri - Yılmaz Daşcıoğlu 0.19 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler. X
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5