Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Oyun ve Müzik Folkloru TDE 367 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Oyun kavramı, oyun kavramının nitelikleri, Türklerde oyun kavramı ve tanımı, Türk oyun çeşitleri, dans kavramı ve tanımı, Türk raksı, Türk halk oyunlarının kökeni, Türk halk oyunlarının çeşitleri, Türk halk oyunları üzerine yapılan çalışmalar, müzik folkloru, Türk müziği türleri, tarihî Türk müziği, ananevî Türk müziği, klasik Türk müziği ve diğer Türk müziği türleri hakkında öğrencileri bilgi sahibi yapmak.

Course Content

Oyun kavramı, oyun kavramının nitelikleri, Türklerde oyun kavramı ve tanımı, Türk oyun çeşitleri, dans kavramı ve tanımı, Türk raksı, Türk halk oyunlarının kökeni, Türk halk oyunlarının çeşitleri, Türk halk oyunları üzerine yapılan çalışmalar, müzik folkloru, Türk müziği türleri, tarihî Türk müziği, ananevî Türk müziği, klasik Türk müziği ve diğer Türk müziği türleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan ve oyun arasındaki ilişkiyi analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Oyun kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Müzik aletlerinin ve bölgelere sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Türk oyun ve müziğini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Bölgelere ve kültürlere göre müzik türlerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Oyunları sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Oyun kavramı Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Oyun kavramının nitelikleri Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Türklerde oyun kavramı Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Türk oyun çeşitleri Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Dans kavramı tanımı ve çeşitleri Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Türk halk oyunlarının kökeni Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Türk halk oyunları üzerine yapılan çalışmalar Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Müzik folkloru Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Türk müziği Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Türk müziği türleri Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Klasik Türk müziği Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Türk müziğinde kullanılan çalgılar Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Önemli müzik adamları Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Önemli müzik adamları Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

AND, Metin; Oyun ve Bügü, Türk kültüründe Oyun Kavramı, İş Bank, Kültür Yay.:144, Baha Matbaası İstanbul, 1974.
EROĞLU, Türker; Halk Oyunları El Kitabı, Mars Basım Hizmetleri, İstanbul 1999.
EROĞLU, Türker, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Halk Oyunları ve Halayların İncelenmesi, Kılıçarslan Matbaası, Ankara, 1995
DEMİRSİPAHİ, Cemil, Türk Halk Oyunları, İş Bankası Yay. Ankara, 1977.GÖKALP , Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker Yay. 216, Doğudan Batından Seçmeler Dizisi 17, Serbest Matbaası, İstanbul, 1989.
ERKAN, Hüsnü, (Canan Erkan ile) , Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Yay:2142, HAGE:273., Ankara 1998.x
AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Yay.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5