Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili Tarihi TDE 257 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Kirik, Arş. Gör. Bahri KUŞ

Course Category
Course Objective

Dil özellikleri ve dil yadigarları eşliğinde Türk dilinin tarihi sürecini öğretmek. 

Course Content

Türk Dili tarihinin başlangıçtan günümüze gelinceye kadar bütün safhaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Herhangi bir Türkçe şivesiyle yazılmış bir metni değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Dilinin tarihi dönemlerini dil bilgisi bakımından ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk Dilinin tarihi dönemlerini yorumlar ve bu dönemlerde yazılmış eserleri örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Dil ailelerini açıklar ve Türk dilinin bunlar arasındaki yerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Herhangi bir Türk şivesiyle yazılmış bir metin tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil aileleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Dil aileleri hakkında ön bilgi sahibi olmak.
2 Altay dilleri teorisi ve Altay dilleri arasındaki benzerlikler, ilgiler Altay dilleri teorisi ile ilgili yapılmış çalışmaları incelemek.
3 Türk dilinin ilk dönemleri, Proto Türkçe Türk dilinin ilk dönemleri hakkında yapılmış çalışmaları incelemek.
4 Türk diliyle yazılmış ilk belgeler, Orhun Abideleri ve Eski Türkçe dönemi Orhun abideleri üzerine araştırma yapmak.
5 Uygur Türkçesi dönemi Uygur dönemi hakkındaki çalışmaları incelemek.
6 Batıya göç, Türk dilinin ayrı coğrafyalardaki hareketliliği. Batıya göç ile ilgili yazılmış kitapları incelemek.
7 Karahanlılar ve Türk dili:Yeni alfabe, yeni kültür ve dildeki değişmeler, Karahanlılardan kalan eserler Karahanlıların Türk diline yaptıkları katkılar hakkında ön bilgi sahibi olmak.
8 Kıpçaklar, asıl ve diğer sahalardaki Kıpçak topluluklarının dilleri ve onlardan kalan eserler Kıpçak topluluklarının dilleri ve onlardan kalan eserler hakkında bilgi edinmek.
9 ARASINAV Şimdiye kadar yapılan derslerin genel tekrarını yapmak.
10 Harezm ve Altınordu sahasından bize intikal edenler Harezm ve Altınordu sahasından bize intikal eden eserler hakkında ön bilgi edinmek.
11 Anadoluya geçiş ve Eski Anadolu Türkçesi Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait yapılmış edebi çalışmalar hakkında ön bilgi sahibi olmak.
12 Çağatay Türkçesi ve Çağatay Türkçesinin önemli isimleri ve eserleri Çağatayca hakkında ön bilgi sahibi olmak.
13 Osmanlılar ve Türk dili. Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi sahibi olmak.
14 Modern Türk şiveleri Dönemin genel tekrarını yapmak.
Resources
Course Notes <p><br /> &nbsp;</p>
Course Resources

1. Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi I-II, Enderun Yayınevi, İstanbul, 1984.

2. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.

3. Ali Akar, Türk Dili Tarihi, Ötüken Yayınları, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2005.

4. İslam Ansiklopedisi

5. Türkler Ansiklopedisi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5