Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Roman ve Hikaye Çözümleme TDE 288 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. E. Neşe Demirdeler, Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü

Course Category
Course Objective

Roman ve hikâye çözümlemeleri dersi; roman ve hikâye tahlili konusunda teorik bilgiler vermeyi, Yeni Türk Edebiyatı tarihinde iz bırakan önemli roman ve hikâyeleri incelemeyi, bu edebî türe ait metinlerin yapı ve içerik unsurlarının tahlilini uygulamalı olarak öğretip kavratmayı amaçlamaktadır.

Course Content

Roman ve hikâye tahlili konusunda teorik bilgiler, bu edebî türlerin tasnifi, Batı´da hikâye ve romanın gelişim seyri, ilk örnekler, Batılı roman ve hikâyenin Türk edebiyatına girişi, çeviri eserler ve etkileri, Batılılaşma çabası ve bunun hikâye türüne yansıması; Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine ait seçilmiş roman ve hikâye metinlerinin çözümlenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk edebiyatının çeşitli dönemlerine ait roman ve hikâye metinlerini değerlendirir, dönemler arasındaki farkı ayırt edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Edebî bir metin olarak roman ve hikâyenin unsurlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Roman ve hikâye metinlerini tematik olarak değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Roman ve hikâye tahlili konusunda teorik bilgiye sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Roman ve hikâye metinlerini inceler ve çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Roman ve hikâye metinlerini olay örgüsü, zaman, mekân, şahıs kadrosu, bakış açısı ve anlatıcı bakımından inceleyip, çözümleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Roman ve hikâye türlerinin tanımı, ilgili kaynaklar Roman teorisine ilişkin kaynakların taranması.
2 Batıda anlatı türünün macerası, ilk örnekler, Batılı roman ve hikâye türünün Türk Edebiyatına girişi, çeviriler ve ilk örnekler Hikâye ve roman türünün ortaya çıkışı ve ilk örnekler hakkında genel bilgi sahibi olmak.
3 Roman ve hikâyenin unsurları; konu ve tema Verilen kaynaklardan yararlanarak roman ve hikâye inceleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak. Samipaşazade Sezai-Pandomima, H. Ziya Uşaklıgil- Ferhunde Kalfa
4 Roman ve hikâyede olay örgüsü, çatışma unsurları Roman ve hikâye inceleme tekniklerini konu alan eserlerden faydalanarak olay örgüsü hakkında bilgi edinmek. Ömer Seyfettin- Başını Vermeyen Şehit, Cengiz Aytmatov- Cemile
5 Örnek İnceleme Öğretim görevlisi tarafından belirlenmiş olan örnek metinlere ders öncesi hazırlanmak.
6 Roman ve hikâyede bakış açısı ve anlatıcı Verilen kaynaklardan yararlanarak roman ve hikâyede kişilerin incelenmesi hakkında genel bilgi edinmek. S. Ali- Hasan Boğuldu, S. İleri- Gelinlik Kız
7 Roman ve hikâyede kişiler kadrosu Roman inceleme tekniklerini konu alan eserlerden faydalanarak roman kişilerine dair genel bilgi edinmek.
8 Örnek inceleme Öğretim görevlisi tarafından belirlenmiş olan örnek metinlere ders öncesi hazırlanmak.
9 ARASINAV
10 Roman ve hikâyede zaman ve mekân Verilen kaynaklardan yararlanarak zaman ve mekân unsurları hakkında genel bilgi edinmek. Adalet Ağaoğlu- Yüksek Gerilim, R. Özdenören- Aile
11 Örnek inceleme Öğretim görevlisi tarafından daha önceden belirlenmiş örnek metinlere ders öncesi hazırlanmak.
12 Roman ve hikâyede anlatım teknikleri Roman inceleme tekniklerini konu alan eserlerden faydalanarak romanda anlatım tekniklerine dair genel bilgi edinmek.
13 Örnek inceleme Öğretim görevlisi tarafından belirlenmiş örnek metinlere ders öncesi hazırlanmak. Yusuf Atılgan- Aylak Adam, Adalet Ağaoğlu- Ölmeye Yatmak
14 Roman ve hikâyede postmodernist kurgu Öğretim görevlisi tarafından belirlenmiş örnek metinlere ders öncesi hazırlanmak. Oğuz Atay- Tutunamayanlar, Orhan Pamuk- Kara Kitap
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Mehmet Tekin, Roman Sanatı, İst.2001;
2.P.Stevick, Roman Teorisi, çev.S.Kanrarcıoğlu, Ank.1988;
3.Hilmi Yavuz, Roman Kavramı ve Türk Romanı, İst.1977;
4.Fethi Naci, Türkiyede Roman ve Toplumsal Değişme, İst.1981;
5.Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İst.1983, 1994;
6.R. Bourneur, Roman Dünyası ve İncelemesi, çev.H.Gümüş, Ank.1989;
7.Yıldız Ecevit, Orhan Pamuku Okumak, İst.1996;
8.A.Grillet, Yeni Roman, çev.A.Bezirci,İst.1981;
9.Gürsel Aytaç, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Ank.1990.
10.Ramazan Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Ankara 1998.
11.Roman Özel Sayısı, Türk Dili, Ankara 1964, TDK Yay.
12.Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Edebiyatımızda Hikaye ve Roman
13.Cevdet Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman, İst. 1978.
14.Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 1991.
15.Cahit Kavcar, Batılıaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı, Ankara 1985.
16.M.E. Forster, Roman Sanatı, çev. Ünal Aytür, İst. 1982.
17.Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara 1984.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Final 1 9 9
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5