Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Türkçesi II TDE 282 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ,
Course Assistants

Arş.Gör. Emel Tek, Arş. Gör. Tuğçe Takoğlu

Course Category
Course Objective

Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilecek bir bilgi birikimini ve tecrübesini kazandırmak.

Course Content

Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma, bu dönem metinlerinde kullanılan Arapça, Farsça unsurlar ve bu unsurların Osmanlı Türkçesinde kullanım şekilleri, anlamları ve yapıları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı harfleriyle yazılmış yazılı ve basılı tarihî, edebî metinleri okuyup anlayabilir ve günümüz alfabesine dayalı çevriyazıya aktarabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Arapça ve Farsça dil kurallarını metinlerden hareketle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinler üzerinde Arapça ve Farsça kelime yapılarını tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde uygulama yapmanın önemi. Abdülhak Hamd Tarhan'ın "Makber Mukaddimesi" parçasının okunması. Tanzimat döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
2 Cenâb Şehâbeddîn'in eserlerinden "Tiryâkî Sözleri'nden" ve "İstanbul'u Temâşâ" parçaları. Parçadaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Servet-i Fünûn döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
3 Tevfîk Fikret'in "Sis" ve "Doksan Beşe Doğru" şiirleri. Parçalardaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Servet-i Fünûn döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
4 Yahyâ Kemâl Beyatlı'nın Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinden üç gazel. Parçadaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Milli Edebiyat döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
5 Ahmet Hâşim'in "Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar" makalesi. Parçadaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Fecr-i Âtî döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
6 Mehmed Âkif Ersoy'un Safahât adlı eserinden "Âsım" ve "Gece" parçaları. Parçadaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Milli Edebiyat döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
7 Yahyâ Kemâl Beyatlı'nın Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinden üç gazel. Parçadaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Milli Edebiyat döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
8 Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun "Üzümcü" ve "Yeğenim" parçaları. Parçalardaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. Milli Edebiyat döneminde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
9 ARA SINAV
10 Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan ve Gevherî'den seçme şiir örnekleri. Türk Halk şiirinde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
11 Necâtî, Bâkî ve Fuzûlî'den seçme gazel örnekleri. Parçalardaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. XV.-XVI. yüzyıl Klasik Türk şiirinde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
12 Nâbî, Nedîm ve Şeyh Gâlib'den seçme gazel örnekleri. Parçalardaki Arapça ve Farsça unsurların tespiti. XVII.-XVIII. yüzyıl Klasik Türk şiirinde Osmanlı Türkçesinin durumu hakkında bilgi verilecek.
13 Âşık Paşa'nın "Garîbnâme" adlı eserinden seçmeler. Nesih yazı tipi hakkında bilgi verilecek.
14 Şeyyâd Hamza'nın Yûsuf u Züleyhâ, Ahmed-i Dâî'nin Çengnâme ve Süleymân Çelebi'nin Mevlid adlı eserlerinden örnek metinler. Harekeli nesih yazı tipi hakkında bilgi verilecek.
Resources
Course Notes
Course Resources

Kaynaklar: Prof. Dr. Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesi Metinleri; Prof. Dr. Fahir İZ, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Nesir; Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat; Şemsettin SAMİ, Kâmûs-ı Türkî.; Prof.Dr. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu II

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 5 10 50
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5