Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili Kitap ve Makale Semineri TDE 475 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İLHAN UÇAR
Course Lecturers Doç.Dr. İLHAN UÇAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Dili alanında yayımlanmış temel kitap ve makale bibliyografyasını yapılacak seçmelerle seminer ve sunum halinde değerlendirerek, öğrencilerin alan bilgisini kuvvetlendirmek.

Course Content

Türk Dili alanında yazılmış olan kitap, makale gibi bilimsel yayınlarının tamamının tanıtılarak öğrencilere, alanları hakkındaki bibliyografyayı öğretmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk dili hakkında yazılmış kitap ve makalelerin ne olduğunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türk dili alanında yazılmış kitaplar hakkında geniş bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Seminer vermeyi öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Makale yazma hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk dili hakkında yazılmış kitap ve makalelere genel bakış. Türk dili hakkında yazılmış önemli kaynaklar hakkında araştırma yapmış olmak.
2 Türk Dünyası El Kitabı 2. cildin tanıtılması. Türk Dünyası El Kitabı 2. cild adlı kitabın temin edilmesi, incelenmesi.
3 Türk dili ve tarihi alanında yazılmış kitapların karşılaştırmalı tanıtımı Türk dili tarihi üzerine yazılmış kitapları araştırmak.
4 R. Rahmeti Arat´ın Türk yazı dilinin tarihî inkişafına dair makale ve bildirilerinin tanıtılması. Reşit Rahmeti Arat´ın makaler kitabını incelemek.
5 O. Nedim Tuna´nın "Altay Dilleri Teorisi" kitabının tanıtılması. O. Nedim Tuna´nın "Altay Dilleri Teorisi" adlı makalesinin temin edilip incelenmesi.
6 Dilbilimi kitaplarının tanıtılması. Dilbilimi üzerine hazırlanmış kitapların araştırılması.
7 Ara Sınav Değerlendirmesi Genel konu tekrarı yapmak.
8 Tarihi Türk Lehçeleri üzerine yazılmış kitap ve makalelerin tanıtılması. Tarihi Türk Lehçeleri üzerine yazılmış kitap ve makalelerin araştırılması.
9 Türk dili alanında yazılmış gramer kitap ve makalelerinin tanıtılması. Türk dili alanında yazılmış gramer kitap ve makalelerin araştırılması.
10 Türk dili alanında önemli çalışmalar yapan Türkologların adına çıkarılmış olan makale ve bildiri kitaplarının tanıtılması. Türk dili alanında önemli çalışmalar yapan Türkologların adına çıkarılmış olan makale ve bildiri kitaplarının araştırılması.
11 Türkiye dışında yaşayan Türklerin Türklük bilgisi üzerine yazdıkları çalışmalarının tanıtılması. Türkiye dışında yaşayan Türklerin Türklük bilgisi üzerine yazdıkları çalışmaların araştırılması.
12 Elektronik ortamda yayınlanan süreli yayınların tanıtılması. Elektronik ortamda yayınlanan süreli yayınların araştırılması.
13 Öğrencilere okudukları bölümdeki hocalarının bilimsel yayınlarının tanıtılması. Öğrencinin okuduğu bölümdeki hocalarının bilimsel yayınlarını araştırması.
14 Final Sınav Değerlendirmesi Genel konu tekrarı yapmak.
Resources
Course Notes <p>Ahmet Caferoğlu- T&uuml;rk D&uuml;nyası El Kitabı, Ahmet Bican Ercilasun-T&uuml;rk Dili Tarihi, O. Nedim Tuna-Altay Dilleri Teorisi, İslam Ansiklopedisi 12-2 T&uuml;rk Dili Maddesi, Doğan Aksan-Her Y&ouml;n&uuml;yle Dil, Mehmet Akalın-Tarihi T&uuml;rk Şiveleri, Zeynep Korkmaz-T&uuml;rkiye T&uuml;rk&ccedil;esi Grameri, T&uuml;rk Dili &Uuml;zerine Araştırmalar, Yayınlanmış Makale ve Bildiri Kitapları.</p>
Course Resources

Elektronik Bilimsel Dergiler, Kütüphane Katalogları...

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Final 1 8 8
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5