Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dil Felsefe Ilişkileri TDE 473 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK,
Course Assistants

Arş. Gör. Emel Tek, Arş. Gör. Tuğçe TAKOĞLU

Course Category
Course Objective

Temel felsefe kavramlarını öğretmek, Ortaçağ, Yeni ve Yakınçağ felsefecileri ile Türk felsefecilerinin dil görüşlerini, Türkçenin yazılı metinlerindeki felsefi anlayışları, dil-felsefe ilişkisini öğretmek.

Course Content

Dil-felsefe bağlantıları, Türk ve yabancı filozoflarının dil görüşleri, tarihi dönem metinlerinde felsefe anlayışları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dilin kökeni hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Felsefe açısından dile yaklaşımı bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Genel olarak Türkçenin felsefesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Yabancı ve Türk filozofların dil görüşlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Dil-felsefe ilişkisini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Yazılı metinlerdeki felsefe anlayışlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Diller ve Dillerin Kökeni Dil bilimi kaynaklarını araştırmış olmak.
2 Konuşma Düşünce Dil bilimi kaynaklarını incelemiş olmak.
3 Platon ve Aristotelese Göre Dil ve Retorik Platon ve Aristoteles hakkında araştırma yapmış olmak.
4 Dil Felsefesi Dil felsefesi hakkında ön bilgi edinmiş olmak.
5 Ortaçağ Felsefecilerinin Dil Görüşleri Dil felsefesi hakkında ön bilgi edinmiş olmak.
6 İlk Türk Felsefecilerinin Dil Görüşleri Dil felsefesi hakkında ön bilgi edinmiş olmak.
7 Yorumbilim (Hermeneutik) ve Dil Yorumbilim ve dil ilişkisi üzerine araştırma yapmış olmak.
8 Saussure. John Locke, Wilhelm von Humboldt, Bergsonun Dil-Felsefe Görüşleri Ders notlarını tekrar etmek.
9 Ara Sınav Genel konu tekrarı yapmak.
10 Köktürkçe ve Felsefesi Köktürkçe metinlerin içeriği konusunda tekrar yapmış olmak.
11 Uygur Türkçesi ve Felsefesi Uygur metinlerinin içeriği konusunda tekrar yapmış olmak.
12 Osmanlı Türkçesi ve Felsefesi Osmanlı Türkçesi eserlerinin içeriği kon usunda tekrar yapmış olmak.
13 Türkçenin Felsefe Yolları Ders konularının tekrarını yapmış olmak.
14 Günümüz Türk Felsefecileri ve Dil Görüşleri Ders konularının tekrarını yapmış olmak.
Resources
Course Notes
Course Resources

AKARSU, Bedia, Dil-Kültür Bağlantıları, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, s.104.
ALTINÖRS, Atakan (2003), Dil Felsefesine Giriş, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 160 s.
ARISTOTALES (1996), Metafizik, (Çeviren: Prof.Dr. Ahmet ARSLAN), (2.Basım), İstanbul, Sosyal Yayınları, 659 s.
ARISTOTALES (2004), Retorik, (Çeviren: Mehmet H. DOĞAN), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 6. baskı, 229 s.
AYER, Alfred Jules, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayınları, 152 s.
CHOMSKY, Noam (2001), Dil ve Zihin, Ankara, Ayraç Yayınevi.
CHOMSKY, Noam (2009), Bilgi Sorunları ve Dil-Managua Dersleri, (Çeviren: Veysi Kılıç), BGST Yayınları, 234 s.
ECO, Umberto (2004), Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, İstanbul, Literatür Yayınılar, 319 s.
GÖRGÜN, Tahsin (2003), Anlam ve Yorum, Gelenek Yayıncılık.
LAKOFF, George-Mark Johnson (2005), Metaforlar (Hayat, Anlam ve Dil), (Çeviren: Gökhan Yavuz DEMİR), İstanbul, Paradigma Yayınları, 315 s.
ELLUL, Jacques (2004), Sözün Düşüşü, (Çeviren: Hüsamettin ARSLAN), Paradigma Yayınları.
PLATON (2000), Kratylos, (Çeviren: Cenap KARAKAYA), İstanbul, Sosyal Yayınları, 128 s.
SEARLE, John R. (2005), Bilinç ve Dil, İstanbul, Litera Yayıncılık, 400 s.
SU, Hüseyin (2004), Düşünce ve Dil, Ankara, Hece Yayınları, 222 s.
SOYKAN, Ömer Naci (2006), Felsefe ve Dil - Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, MVT Yayıncılık, İstanbul, 293 s.
UÇAR, Şahin (2007), Dil ve Felsefe, Domino Yayınları, İstanbul, 150 s.
VENDRYES, J. V. (2002), Dil ve Düşünce, İstanbul, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 175 s.
VOLOŞINOV, Valentin Nikolayeviç (2001), Marksizm ve Dil Felsefesi, Ayrınıtı Yayınları, 316 s.
WILSON, John (2002), Dil, Anlam ve Doğruluk, Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 117 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 3 3
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5