Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyatta Modernizm ve Portmodernizm TDE 469 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

 Arş. Gör. E. Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ, Arş. Gör. Samet ÇAKMAKER, Arş. Gör. M. Mustafa ÖRÜCÜ

Course Category
Course Objective

Kavram olarak modernizm ve postmodernizmi tanıtmak. Tarihsel ve düşünsel çerçevede gelişimini göstermek. Batı ve Türk edebiyatlarındaki örneklerini tanıtmak ve değerlendirmek. Modernizm ve postmodernizmi karşılaştırarak aralarındaki fark ve benzerlikleri belirlemek.

Course Content

Modernizm ve postmodernizm kavramlarının edebî ve sanatsal sistemleri, modernizm ve postmodernizmin tarihsel, edebî gelişimi ve bu kavramların karşılaştırılması, gelenek ile modern arasındaki ayrım, Türk ve dünya edebiyatından seçilen modern, postmodern roman ve hikâye örneklerinin değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu kavramlar arasındaki farkı ve benzerlikleri ayırt eder ve sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Modern ve Postmodern kavramlarını genel nitelikleriyle tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Modern ve Postmodern metinleri yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Bu metinleri inceleyerek hüküm verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Modern ve Postmodern metinleri klasik metinlerle karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Modern ve Postmodern dönemle ilgili bilgisini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavram olarak modernizm, tarihsel ve edebi çerçevede gelişimi. Modernizm kavramının sözlükler ve modernizmi konu edinen inceleme kitapları vasıtasıyla araştırılması.
2 Batıda modernizm, doğuşu ve gelişimi. Batıda modernizmin doğuşuna ilişkin genel bilgi edinilmesi.
3 Sanat sanat içindir tezinin ortaya çıkışı, nedenleri ve modernizm ile ilişkisi. Modernist akımların araştırılması.
4 Türk ve dünya edebiyatında gelenek, modern arasındaki ilişki ve ayrımlar. Verilen kaynaklardan yararlanarak gelenek, modern, modernist, modernizm kavramlarının araştırılması.
5 Don Kişot (Don Quixote)’tan Ulysses’a örnek metinler üzerinden klasik, modern ve postmodern anlatı. Don Kişot Veya Ulysses romanlarından birinin okunması.
6 Türk edebiyatında modernizm: Modern Türk şiirinin kurucuları olarak Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Mehmet Akif. Kaynaklar kısmında yer alan eserlerden yararlanarak Türk edebiyatında modernizmin doğuşunun araştırılması. Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Ahmet Haşim’in şiirlerinin okunması.
7 Romanda modernist kurgu: Modernist kurgu bağlamında A. H.Tanpınar ve A.Ş. Hisar’ın romanları. A.H. Tanpınar´ın Huzur romanının okunması.
8 Türk öykücülüğünde modernist anlatı: S. Faik Abasıyanık ve 1950 kuşağı öykücüleri. S. Faik Abasıyanık, T. Buğra, N. Meriç, V. O. Bener, F. Edgü, O. Atay’ın öykülerinden örneklerin okunması.
9 Vize Sınavı
10 Kavram olarak postmodernizm, tarihsel ve edebi çerçevede gelişimi. Postmodernizm kavramının sözlükler ve postmodernizmi konu edinen inceleme kitapları vasıtasıyla araştırılması.
11 Modernizm ve postmodernizmin karşılaştırılması.
12 Batı edebiyatında postmodern roman ve Türk edebiyatına etkileri. İ. Calvino- Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Umberto Eco- Gülün Adı
13 Türk Edebiyatında postmodernizm; Oğua Atay, O. Pamuk, İ. Oktay Anar, Bilge Karasu, H. Ali Toptaş vd. Oğuz Atay- Tutunamayanlar, O. Pamuk- Kara Kitap, İ. Oktay Anar- Puslu Kıtalar Atlası, H. Ali Toptaş- Gölgesizler
14 Genel değerlendirme; gelenek, modern, modernist, modernizm, postmodern, postmodernist, postmodernite, postmodernizm vd. kavramlar. Ders öncesinde verilen metinlere hazırlanarak gelinmesi.
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Ali Akay, Postmodernizm
2.Jale Parla, Don Kişottan Bugüne Roman
3.Terry Eagleton, Edebiyat Kuramları,
4.Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar,
5.Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti,
6.Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum,
7.Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5